Home

Startpagina

Parenteel van Barnhardus van Ranswijk

 

1 Barnhardus van Ranswijk. Hij is begraven op zaterdag 17 november 1781 in Amsterdam(Franse kerk; Waalse kerk).

Notitie bij overlijden van Barnhardus:
Begr. Amsterdam 17 nov. 1781 (Franse kerk; Waalse kerk)
Saterdag Bernardus van Ranswijk op de
Princegragt bij de Leydsestraat
No 6 (HW) K.Gr. 15.-
(Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1781, 1132/147, (Waalse kerk))

 

Barnhardus trouwde op maandag 12 juni 1730 in Zwolle met Geertruyd van Telgen, nadat zij op zaterdag 27 mei 1730 in ondertrouw zijn gegaan. Bij de ondertrouw van Barnhardus en Geertruyd was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Berendregt en huisvrouw.

Notitie bij het huwelijk van Barnhardus en Geertruyd: Met content van vaders

Berbardus woonde 1739 in de Bittonstraat, Zwolle
Geertruyd woonde aan de Nieuwe Markt, Zwolle Zij is begraven op vrijdag 27 april 1781 in Amsterdam (Franse kerk; Waalse kerk).

 

Notitie bij overlijden van Geertruyd:
Begr. Amsterdam 27 apr, 1781 (Franse kerk; Waalse kerk)
Geertrui van Telgen Huijsvrouw
van Barnhardus van Ranswijk
op de Princegragt bij de Leydse Straat
LT No 6 K.Gr. 15.-
(Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1781, 1132/144, (Waalse kerk))

BIOGRAFISCH:

Barnhardus (Bernardus) van Ranswijk en Geertruyd van Telgen kregen in de volgende plaatsen kinderen (voor zover bekend). In 1731 te Hasselt, in 1733 te Zwartsluis en in 1741 te Amsterdam. Barnhardus en Geertruyd zijn beiden in 1781 te begraven in de Waalse kerk te Amsterdam. Zij woonden in 1781 op de Prince Gragt bij de Leijdse Straat te Amsterdam.
 

Kinderen van Barnhardus van Ranswijk en Geertrui van Telgen
Johannes Timotheus van Ranswijk X Lucretia Reuvens

Johannes Timotheus van Ranswijk
geb. Zwartsluis ca. 1733 ged.(ned.ger.) winkelier (1766) poorter van Amsterdam in 1766 zn. v. Barnhardus van Ranswijk en van Geertruyd van Telgen
ondertr. Amsterdam 18.3.1764 Lucretia Reuvens geb. Amsterdam ca. 1736 ged.(ned.ger.) begr. Amsterdam 4.4.1797 dr. v. Anthony Reuvens , koperslager, en van N.N.
Kinderen:
1. Kind van Johannes van Ranswijk overl. Amsterdam 15.2.1766
2. Levenloos kind van Ranswijk geb. Amsterdam 24.4.1772 overl. Amsterdam 24.4.1772
3. Barnhardus van Ranswijk ged.(ned.ger.) Amsterdam 10.5.1775 tr. Anna Margaretha Scheffer

BIOGRAFISCHE GEGEVENS
Johannes Timotheus van Ranswijk werd ca 1733 te Zwartsluis geboren als zoon van Barnhardus van Ranswijk en van Geertruyd van Telgen. Johannes ging in 1764 te Amsterdam in ondertrouw met Lucretia Reuvens, dr. van Anthony Reuvens, koperslager en poorter van Amsterdam, ovl. voor 1766. In 1764 woonde Johannes op ’t Koningsplein en Lucretia op de Heerengracht, beide te Amsterdam. In 1766 werd Johannes Timotheus, van beroep winkelier, poorter van Amsterdam. Johannes Timotheus overleed voor of ca 1794. Lucretia Reuvens overleed in 1797 te Amsterdam.

GEZINSBLAD
JOHANNES TIMOTHEUS VAN RANSWIJK LUCRETIA REUVENS
GEB./GED. MAN: Geb.(ger.) Zwartsluis ca 1733
Beroep, functies: Winkelier (1766).

OVL./BEGR. MAN: voor of ca 1794


ONTR./TR.: Ontr. Amsterdam 18 mrt. 1764. Johannes Timotheus van Ranswijk van Swartsluis ger. oud 31 jaren, op ’t Koningsplein geass. met zijn vader Bernardus van Ranswijk
Lucretia Reuvens van Amst. geref. oud 28 jaren op de heeregracht oud dood geass. met haar Swager Pieter van s: heeronber
Bron: DTB Amsterdam, ondertrouwboek 1764, blz. 608, fol. 193


POORTERBOEK: Poorter Amsterdam 23 jan. 1766
23 jan. 1766 Ranswijk (Johannes Thimotheus van) van Swartsluis, winkelier, heeft als getrout met Lucretia Reuvens, dogter van Anthony Reuvens in leven koperslager en poorter in Amsterdam. Bron: Poorterboek Amsterdam, deel 18, blz. 93.


GEB./GED. VROUW: Geb.(ged.) Amsterdam ca 1736


OVL./BEGR. VROUW: Begr. Amsterdam 4 apr. 1797


Kinderen van Johannes Timotheus van Ranswijk en Lucretia Reuvens
Barnhardus van Ranswijk X Anna Margaretha Scheffer

Barnhardus van Ranswijk ged.(ned.ger.) Amsterdam 10.5.1775 timmerman (1794) poorter van Amsterdam in 1794 zn. v Johannes Timotheus van Ranswijk en van Lucretia Reuvens ondertr. Amsterdam 9.3.1804 Anna Margaretha Scheffer geb/ged.(ned.ger.) Amsterdam ca. 1779 dr. v. Carel Scheffer
Kinderen:
1. Lucretia van Ranswijk geb. Amsterdam 4.6.1804

Biografisch:
Barnardus van Ranswijk werd in 1775 te Amsterdam geboren als zoon van Johannes Timotheus van Ranswijk en van Lucretia Reuvens. Barnardus ondertrouwde in 1804 te Amsterdam met Anna Margaretha Scheffer. Anna Margaretha werd ca 1779 te Amsterdam geboren als dochter van Carel Scheffer en N.N. Barnardus woonde in 1804 in de Lijdsedwarsstraat en Anna Margaretha in d’Anjelierstraat bij de Kromme tuinstraat Barnardus werd in 1794 poorter van Amsterdam. Hij was van beroep timmerman (1794).


GEZINSBLAD
BARNHARDUS VAN RANSWIJK
ANNA MARGARETHA SCHEFFER

GEB./GED: Ged. Amsterdam 10 mei 1775 (Ger.) V. Ranswijk J.T. van
M. Reuvens L.
K. Barnardus
G. Barnardus van Randwijk en Geertrui van Telgen Jaar 1775 Maand Mei Dag 10
Bron: DTB Amsterdam, Zuiderkerk, no 102, fol. 220

BEROEP/FUNCTIES: Timmerman (1794).

POORTERBOEK: Poorter Amsterdam 2 sept. 1794 Ranswijk Bernardus, van Amsterdam, Timmerman, zoon van Johannes Thimoteus van Ranswijk, in leven Winkelier Amsterdam. Bron: Poorterboek Amsterdam, deel 29, blz. 367.

ONTR./TR.: Ontr. Amsterdam 9 mrt. 1804
Bernardus van Ranswijk van Amst. gereform. oud 29 jaren In de Lijdsedwarsstr.;----in ’t aardap:huis(?) ouders dood geass. met de doodakten. zijner ouders
Anna Margaretha Scheffer van Amst. gereform. oud 25 jaren In d’anjelierstr. bij Kromme tuinstr. geass. met haar vader Carel Scheffer. woont als boven
Bron: DTB Amsterdam, 9 mrt. 1804, blz. 651, fol. 335


GEB./GED. DOCHTER: Geb./ged. Amsterdam 4/13 juni 1804 V. van Ranswijk B.
M. Scheffer A.M.
K. Lucretia
G.
Jaar 1804 Maand Juni Dag 13
Bron: DTB Amsterdam, Zuiderkerk, no 103, fol. 254
 

Kinderen van Barnhardus en Geertruyd:

1 Jacobus van Ranswijk, geboren omstreeks 1731 in Hasselt(Ov.). Volgt 1.1.

2 Johannes Timotheus van Ranswijk, geboren omstreeks 1733 in Zwartsluis (Ov.). Volgt 1.2.

3 Anna maria van Ranswijk [1.3]. Zij is gedoopt op woensdag 23 augustus 1741 in Amsterdam.

 

1.1 Jacobus van Ranswijk (afb. 1, 1 en 1) is geboren omstreeks 1731 in Hasselt(Ov.), zoon van Barnhardus van Ranswijk (zie 1) en Geertruyd van Telgen.

Notitie bij de geboorte van Jacobus: geb.(ger.) Hasselt ca 1731
Bron: DTB Amsterdam, ondertrouwboek 1769, 615/206
Jacobus is overleden, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 1 februari 1805 in Amsterdam (WKH).

Notitie bij overlijden van Jacobus: begr. Amsterdam 1 febr. 1805 (Westerkerkhof) Vrijdag Den eersten Februarie 1805 Jacobus van Ranswijk, op de Prinsengracht voor bij de Lijdsestraat Somma 21.10 Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1805, 1120/275 (Westerkerkhof)
 

Adressen:

vanaf 1731   Hasselt (Ov.)   

vanaf 1733   Zwartsluis (Ov.)   

vanaf 1741   Amsterdam   

vanaf 27-07-1769   Baangracht, Amsterdam   

van 1793 tot 1805   Prinsengracht (bij de Leydsestraat), Amsterdam   

Beroep:

commissionair (1759) (
Commissionair is iemand die overeenkomsten sluit tegen genot van loon of provisie, op eigen naam, maar op order en voor rekening van een ander; tegenover derden bindt hij alleen zichzelf; hij behoeft committent (opdrachtgever) niet te noemen.
 

Religie:

ger.   

Algemeen:

poorter Amsterdam (1759)
POORTERBOEK:
Poorter 22 jan. 1759 Jacobus van Ranswijk, van Hasselt, Commissionair.
Bron: Poorterboek Amsterdam, deel 22, blz. 466
 

  
BURGERWEESHUIS AMSTERDAM
ARCH. NR.: PA 367
INV. NR.: 2658 Boedelpapieren

STUK 3
23 october 1743
Transport van twee percelen grond door Gerrit de Leeuw en kinderen aan Johannes en Gouda de Leeuw

Voor ’t Burger - Weeshuijs der Stad Amsteldam
Ik onderschreven Gerrit de Leeuw beneevens mijn Kinderen hier onderschreven. Namentlijk Elizabeth de Leeuw, Willem de Leeuw en Anna Naauw Echteluijden, Peter de Leeuw, Maria de Leeuw, Janitje de Leeuw en Adriaantje de Leeuw Wij allen voorschreeven bekennen voor ons en onsen Erfgenamen, in een vasten Stedigen erfkoop Verkogt te hebben aan Monsieur Johannes de Leeuw en Gouda de Leeuw, Weduwe Schuer, bijde Woonagtig tot Amsterdam; Eerstelijk een boomgaart groot omgeveert drie morgen geheten den Langen Boomgaart, waar oostwaarts naast gelant Sijt de Comandory van Wesel, West de Komandorij van Ingen, suijden en Noorden de gemeene straat, item een stuk boulant Groot omgeveert ses morgen ompaalt ten oosten de Weduwe van Luttervelt, west de Commanderije van Wesel, Zuyden en Noorden de gemeene straat, of wie met regt om eerder voorsz: perceelen mogt gelant weesen Welke beijde Perceelen geleegen onder de Heerlijkheijt Ommeren Ampte van Nederbetuwe, Naderdement genaampt, welke bijde perceelen Dijk, tijns, en erfpagt vrij zijn, maar uyt het Coulant moet Jaarlijks betaalt worden, aan de Pastorije van Ommeren een Zomma van Tien Gulden, en verder gemeijn dijk en Watergang en s heeren schattinge, soo verponding als ampts en Dorpslasten en wat iets meer mogt weesen, Verkogt om en voor een Somma van Neegen hondert Carolis Gul: ad twintig stuivers Hollants het stuk, goet en gangbaar van welke penningen wij Verkoopers bekennen eenemaal voldaan en betaalt te Weesen, den Laatsten penning met den Eersten Renunceerende derhalven van het voorschreeve Verkogte goet, en bekenne dat wij Verkoopers nog onzen Erven, uyt kragt deezes, daar geen regt nog eygendom meer aan en hebben maar dat de Coperen en haaren Erven daar aan Geerft, gegoet, en geregtig zijn en blijven sullen van nu ten allen tijden met beloften Om het voorschreeve Verkogte goet te Vrijen en te Waaren tegen alle die geene die des ten regten Comen en Staan willen en alle voorkommer en voorpligt daar van aftedoen tot dato deses transports toe, mitsgaders van alle Omgelden Zuijveren den yaare Zeeventien hondert drie en Veertig inclusive en alle Voorgaande yaaren, sulks alles na usantie des Santsregts van Nederbetuwe en Voorts alle andere Heeren, Horen, regten en Geregten, de panding Conform het Santregt van Nederbetuwe, Waar van het regt niet sal beijaaren nog bedagen onder Renuntieatie van alle exceptie Weren en defensie van Regten deses eenigsints Contrarierende, onder het Vrouwelijke beneficie van het senatus, Consultus, Velleanus ad’ quod, Muller et sugno, deses enigsints Contrarierende alles zonder arg of list in Orkonde der Waarheijt, is deeze bij ons Transporteurs beneevens Jan van Ommeren en Willem des.aas als geerfde Getuijgen des ampts Nederbetuwe hier toeversogt, betekent op Den Drie en Twintigsten oktober deses yaars seventien hondert Drie en Veertig =was geteekent= Gerrit de Leeuw, Elizabeth de Leeuw, Willem de Leeuw, Anna Naauw, Pieter de Leeuw, Maria de Leeuw, Johanna de Leeuw, Arrejant de Leeuw, =terzijde stond= Solvit den 40e Penning met Seven En Twintig gulden tien stuivers op den 23 october 1743 =Was getekent= ERink =nog terzijde stond= Geregistreerdt ten Signaete van Ommeren op den 22 Februarie 1744, =was getekent= H. Hardenberg Accordeert met zijn origineel op Pergament geschreeven en bezeegelt met een zegel van 40 st.
Amsteldam 6 Nov: Ao 1770 de Bruijn (notaris


STUK 13
19 februari 1773
Jacobus van Ranswijk en Ariaantje Groen ontvangen een derde gedeelte van de opbrengst van de helft van twee percelen grond uit de nalatenschap van Gouda de Leeuw

Wij Burgermeesteren en Regeerders der Stad Amsteldam doen kond een regelijk dien het behoord Certificeerende voor de waarheijd dat voor ons gecompareerd zijn De Heeren Joan Servaas Lijnslager en Dirk Bas Backer in qualiteit als Regenten van het Burger-Weeshuys dezer Stad voor hun zelven en in de naam van de verdere Regenten van het gemelde Weeshuys, als daar in op den 30 Maart Ao 1768 ter alimentatie genoomen hebbende Gerrit Barend Verhued, eenig naagelaaten kind van Godart Verhued, in huwelijk met zijne voor hem overleedene huysvrouw Elisabeth de Leeuw verwekt, van wie hij Godart Verhued ervgenaam gebleven was, behoudens de Legitime Portie aan haar natelaaten kind of kinderen uit kragte van hensieder Multueele Testament op den 13 February Ao 1759 voor de Notaris Hendrik van Aken en getuigen alhier gepasseert; aan welke Elisabeth de Leeuw de helften in de natemeldene twee perceelen Land, op den 31 October Ao 1747 waren getransporteerd en welke vervolgens door hem Godart Verhued voor zijn hertrouwen aan zijn voornoemde zoon Gerrit Barend Verhued onder meerder voor moeders erfportie zijn bewezen volgens acte op den 28 Augustus Ao 1765 ten overstaan van de Notaris Mr. Arnoldus de Ridder en getuigen hier ter Steede gepasseert. mitsgaders Catharina Steenveld weduwe en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest zijnde met Barend Groen, geadsisteerd met Jacobus van Ranswijk als haar gekozen voogd in deesen. Jacobus van Ranswijk als in huwelijk hebbende Ariaantje Groen en zij Ariaantje Groen zelve ten deezen met gemelde haare man geadsisteert en door hem tot het naavolgende geanthoriseert en Hendrik Steenveld als in huwelijk hebbende Femma Elizabeth Groen en Zij Femma Elizabeth Groen Zelve, mede ten deezen met voornoemde haare man geadsisteerd en door hem geanthorissert. Zijnde zij Ariaantje Groen en Femma Elizabeth Groen de eenige nagelaatene kinderen en nevens de gemelde Catharina Steenveld de gesaamentlijke en eenige geinstitueerde Ervgenaamen van wijlen de meede genoemde Barend Groen uit kragte van het Multueele Testament door hem en dezelve Catharina Steenveld op den 2 Maart des jaars 1759 ten overstaan van de Notaris Mr. Arnoldus de Ridder en getuygen alhier opgerecht. Welke Barend Groen is geweest Weduwnaar en Sij Comparanten Ariaantje Groen en Femma Elizabeth Groen met en benevens Margaretha Verschuur de eenige nagelaatene Kinderen en te Zamen eenige en algeheele geinstitueerde Ervgenaamen van Gouda de Leeuw eerst getrouwd geweest met Matthijs Verschuur, uyt krachte van haar Testament op den 12 May Ao 1745 voor de Notaris Mr. Arnoldus de Ridder en getuigen alhier gepasseert en dus vermits de voldoening aan de gemelde Margaretha Verschuur blijkens quitantie door Johannes de Vos en zijn Huysvrouw Margaretha Verschuur nagelaten Dogter en meede ervgenaam van haar Gouda de Leeuw in haar eerste huwelijk met gemelde Matthijs Verschuur verzocht op den 10 September desjaars 1759 al meede voor de Notaris Mr. Arnoldus de Ridder en getuigen gepasseert te zaamen en alleen gerechtigd geworden tot de wederhelften in de nagemelde twee percelen Land, die aan Gouda de Leeuw Weduwe Verschuur waaren opgekoomen volgens Transport van dato 23 October Ao 1743. Woonende de Comparanten alle binne deeze Stad
En hebben in hunne voorgemelde respective qualiteiten en relatien wettiglijk geconstitueerd en magtig gemaakt Zulks doende mitsdeezen Roelof Gerritz van de Weerd wonende te Ingen. Om uit hun constituanten naamen en van hunnent Weegen ter plaatze daar Zulks gewoon is en vereijscht word publicq te verkoopen, mitsgaaders aan den Kooper of Koopers naa stijle Locaal te Transporteeren op te dragen en kwijt te schelden Eerstelijk een Boomgaart groot ongeveer drie morgen geheten den Langen Boomgaart, waar oostwaarts naast geland Legt de Commanderij van Wezel, West de Commanderij van Ingen, Zuyden en Noorden de gemeene straat. Item een Stuk Bouwland, groot ongeveer Zes morgen, ompaalt ten Oosten de Weduwe van Luttervelt, west de Commanderije van Wesel, Zuijden en Noorden de gemeene Straat, off wie anders met regt om een der voorschreeve percelen mogt geland weesen. Welke beijde Percelen gelegen zijn, onder de Heerlijkheijd Ommeren, Ampt van Neederbetuwe, naader de Ment genaamt; zijnde beij de Dijk, tijns en Erfpagt vrij, dog uyt het Bouwland moet jaarlijks betaald worden aan de Pastorij van Ommeren, een Somma van Tien Guldens, en verder gemeen Dijk en Watergang en ’s Heeren Schattinge, Zoo verponding, als Ampts en dorps Lasten en wat iets meer mogt weezen: Verder de Kooppenningen te ontvangen en te bekennen daarvan voldaan en wel betaald te zijn, den Laatsten met den Eersten penning, belofte van vrijwaring te doen en hun Constituanten persoonen en goederen en die Zij in deezen representeren geene exampt, voor dezelve vrijwaring te verbinden: en voorts in deezen alles meer te doen en te verrigten dat vereijscht zal werden en de Comparanten zelvs present zijnde zoude kunnen en moogen doen, alwaar het dat hier toe breeder magt dan voorschreeve staat geregniseerd wierd. Beloovende van waarde te houden en doen houden al het geene uit kragte dezes gedaan en verrigt zal worden, onder Verband als naa rechten, Des’t Oirconde dezer Steede Zegel der jaaren hier ondergedrukt en door een onzer Secretarissen ondertekent den 19 Februarie Ao 1773. was getekent D.J. van Hogendorp


BRIEVEN
Betreffende de verkoop van de twee percelen land.

BRIEF 1
Mejuff =Mejuff=
De weduwe1 Berent Groen in de Korte
Lijdse Dwarsstraat
tusschen het Lijtsplijn
en de Kruijstraat tot Amster Dam
Seer Waar De en Veel geagte Nigt dese Dient om uw te Doen Wete Wat uwe uwe Hooven afgebragt heeft Maar dat is heel Sooper afgeloopen den eenen akker benen is 35 Gld afgekomen en de twede 30 Gld en den 3/26 Gld en den halfve Morgen haver is maar 5 Glg afgekomen soo dat ik het niet Weer konnen saaije hebben soo dat het gesoomer Daagt Moet Worde of gij Moedt Van gedagte sijn om het te verkoope Dan Moedt gij mijn daar eens over schrijve en hoegij met het Wijlant Wilt doen dat moet anders tege Kersse mis Weer Verhuert Worde Wat ons Aan Gaat fijn Door des Heeren Goethijt alle nog Wel Vaaren de het Welse wij uw ook toe Wense Verders Niet meer als De Groete nis Van ons alle en Versoeke ook De groete nis Aan de Neefve en Nigte Verblijve Uwe Dienst Willi Neef RVDWeerd2
Ingen Den 11 November 1772

BRIEF 2
Mejuff =Mejuff= De Weduwe1 Barent Groen
Woont in de Korte Lijdse
Dwarsstraat tusschen
het Lijse plijn ende
Kruijsstraat tot Amsterdam
Veel geagte Nigt
ik heb uwe Brief Van den ? Wel ontfange en gesien hoe deur gij het Lant Verkogt Wout hebbe maar daar kost ik niet Wel toe koome Want ik het al opgehouden hat dog ik Van agteren het nog Verkogt heb Voor die selfde Prijs soe gij mij 850:- geschreven hebt dog met groote moete Want ik dogt niet dat ik er aangekoomen Sou hebbe de Langen boogert heeft Jakop Van ommeren en de ment heeft Dirk Van de Laar en de betaalt dag is gestelt op den 1 Junius Soo dat uwe de an?e transporte en brieve tege die tijt moet over Stuere want die Sulle Sij bij transportte moete hebbe
Verder Niet meer als De groete Nis Van ons allen en Versoeke ook De groete nis Aan de Neeve en Nigte Verblijve
Uwe Diens Willige Neef
RVDWeerd2
Ingen Den 20 Maart 1773

1) Catharina Steenveld.
2) Roelof Gerritsz van de Weerd.


STUK 9 13 augustus 1795
Jacobus van Ranswijk en Ariaantje Groen ontvangen een legaat groot fl. 4000,- uit de nalatenschap van Cornelis Eysbrands en Neeltje Groen

Op heden de Dertienden augustus anno Zeventien honderd vijf en negentig. Compareerde voor mij Elbert Stoesak notaris bij den Hove van Holland geadmiteerd tot amsterdam residerende. JACOBUS VAN RANSWIJK als in huwelijk hebbende Adriaantje Groen en welke Adriaantje Groen ten deesen is meede comparerende zijnde met deselve haar man geassisteerd en hiertoe geauthoriseerd En Balthazar Carull in desselfs hier onder te noemend qualiteit Wonende zij Comparanten binnen deese stad. Te kennen gevende dat Neeltje Groen bij testament door haar nevens haar man Cornelis Eysbrandsz op den 7 April 1766 voor wijlen de notaris Pieter Meeling en getuigen alhier gepasserd tot erfgenaam heeft gesteld haar man Cornelis Eysbrandsz en na dood van deselve haar man gelegateerd aan Adriaantje en Femmetje Groen de twee kinderen van Barend Groen door hem in huwelijk verwekt bij Gouda de Leeuw yder een somma van Vier duysend Guldens en zij ontbrekende aan elke wettige Afkomelingen in des moeders plaatse en voorts gecommitteerd na doode van deselve haar man tot voogden over haar respective onmondige legatarissen en tot Administrateurs van het aan hun gemaakte Barend Groen en Balthazar Carull met uytsluiting van de weeskamer En voorts behoudende de Clausule reservatoir, en wijders bij oudere Acte in dato 30 augustus 1773 in plaatse van Barend Groen die overleden was, gesteld Dirk van Hengel, en voorts nog bij nadere acte van Dato 15 April 1780 in plaatse van hem Dirk van Hengel die overleden was gestelt (?) ter Horst, dog dewelke zedert mede is overleden Dat vervolgens Sij Neeltje Groen in de maand February Ao 1783 is komen te overlijden hij Cornelis Eysbrandsz weeder is Hertrouwd met Hendrina Catrina Schuymer vervolgens bij testament op den 3e december 1783 vooropgemelde Notaris Meeling en getuygen en gepassert, na vernietiging van alle testamenten codicillen en alle andere actens van laatste of uyterste wille voor dato van het selve gemaakt of gepasseert deselve zijn laatste huysvrouw tot erfgenaame heeft gestelt mitsgaders eenige Executrice van het zelve testament Dat hij Cornelis Eysbrandsz onlangs is koomen te overlijden en wel op den 3e april deeses Jaars 1795 nadat alvoorens de voornoemde Femmetje Groen wed Hendrik Steenveld was koomen te overlijden en dus also als nu tot de voornoemde legaten zijn geregtigt de Comparante Adriaantje Groen huysvrouw van Johannes van Ranswijk voor vier Duysend Guldens En de nagelaten kinderen van Femmetje Groen in haar leven weduwe Hendrik Steenveld sijnde thans drie in getal met naamen Maria, Johannes en Barend Steenveld geregtigt tot gelijke Vier Duysend guldens en welke kinderen thans alle nog sijn onmondigen waar voor hij laatste comparant Balthazar Carull als alleen overgebleven voogd over de onmondige Legatarissen van de voorn overleedene Neeltje Groen en administrateur van ’t geen deselve van haar uyt kragte van ’t genieten ten deesen is compareerende

Soo Bekennen sij comparanten als nu bij deesen uyt handen van de meergemelde Hendrina Catrina Schuymer wed=en gestelde erfgenaame van hem Cornelis Eysbrandsz mitsgaders Executrice van Het testament ontfangen te hebben en dat in volle voldoening van de hier vooren aan een ieder gelegateerde som van penningen als namentlijk. Sij twee Eerste Comparanten Jacobus van Ranswijk en Ariaantje Groen Egtelieden een somma van Vier Duysend guldens En hij laatste Comparant Balthazar Carull in opgemelde zijn qualiteit gelijke Vier Duysend guldens. Weshalven een ieder van de Comparanten verklaard de voorgenoemde Hendrina Catrina Schuymer wed Cornelis Eysbrandsz voor de voldoeninge en overgevinge van een ieders als vooren gemelde som van penningen en dus dan ook ter saaken van een ieders, als vooren gemaakte legaat volkomen en finaal te quiteeren sonder Reserve met belofte en aanneeming van de Comparanten en sulks soo in prive als qq om de voorn Hendrina Catrina Schuymer wed Cornelis Eysbrandsz haar boedel en erfgenaamen ter saaken als vooren ten allen tijden voor alle Namaning op en aanspraak kost en schadeloos te sullen Indemneven en bevrijden soo als gebruykelijk is alles onder verband als na regten.
Gepasseert in Amsterdam present
Jacobus Pietersen en Accondeert met Gerardo Leonardo Bantjes
zijn principaal
als getuigen.
Amsterdam 5e sept. Ao 1795
Elb Stoesak Nots (was get) Elbertz Stoesak Nots
 

BIOGRAFISCH:

Jacobus van Ranswijk werd ca 1731 te Hasselt geboren als zoon van Barnhardus van Ranswijk en van Geertruyd van Telgen. Ariaantje Groen werd in 1745 te Amsterdam, in de Noorderkerk, gedoopt als dochter van Barend Groen en van Gouda de Leeuw. Ariaantje Groen ging in 1769 te Amsterdam in ondertrouw, 24 jaar oud, met de 38 jarige Jacobus van Ranswijk. Zij woonden dan al beiden op de Baangracht (=Lijnbaansgracht). Jacobus werd in 1759 poorter van Amsterdam. Hij was toen van beroep Commissionair.1) In 1773 ontvingen zij een derde gedeelte van de opbrengst van de helft van 2 percelen grond in de Nederbetuwe uit de nalatenschap van Gouda de Leeuw (zie Burgerweeshuis Amsterdam; arch.nr. PA 367; inv.nr. 2658; stukken 3 en 13). In 1795 ontvingen zij een legaat, groot fl. 4000,- uit de nalatenschap van Cornelis Eysbrands en Neeltje Groen (zie Burgerweeshuis Amsterdam; arch.nr. PA 367; inv.nr. 2480; stuk 9). Het gezin van Ranswijk - Groen woonde in 1793, 1798 en 1805 op de Prinsengracht (bij de Leidsestraat) te Amsterdam. Ariaantje overleed, op 59 jarige leeftijd, in 1804 te Amsterdam en werd begraven op het Westerkerkhof. Jacobus overleed in 1805, 74 jaar oud, te Amsterdam en werd ook op het Westerkerkhof begraven.

Verwanten:

Ouders en verwanten Jacobus van Ranswijk
BARNHARDUS VAN RANSWIJK begr. Amsterdam 17-11-1781 tr. GEERTRUYD VAN TELGEN begr. Amsterdam 27-4-1781
Kinderen:
1. JACOBUS geb.(ger.) Hasselt ca. 1731 begr. Amsterdam 1.2.1805 tr. ARIAANTJE GROEN

2. JOHANNES TIMOTHEUS geb.(ger.) Zwartsluis ca. 1733 winkelier (1766) poorter Amsterdam (1766) ontr. Amsterdam 18.3.1764 LUCRETIA REUVENS geb.(ger.) Amsterdam ca 1736 begr. Amsterdam 4-4-1797 dr. van Anthony Reuvens koperslager
en N.N.
Kinderen:
a. Kind van Johannes van Ranswijk ovl. Amsterdam 15-2-1766
b. Levenloos kind van Ranswijk geb./ovl. Amsterdam 24-4-1772
c. BARNHARDUS VAN RANSWIJK ged. (ger.) Amsterdam 10-5-1775 timmerman (1794) poorter Amsterdam (1794) ontr. Amsterdam 9-3-1804 ANNA MARGARETHA SCHEFFER geb.(ger.) Amsterdam ca 1779 dr. van Carel Scheffer
Kind: LUCRETIA VAN RANSWIJK geb.(ger.) Amsterdam 4-6-1804

3. ANNA MARIA ged.(ger.) Amsterdam 23-8-1741
 

Jacobus ging in ondertrouw, ongeveer 38 jaar oud, op donderdag 27 juli 1769 in Amsterdam met Ariaantje Groen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Ariaantje: ontr. Amsterdam 27 juli 1769 Donderdag den 27 Julie 1769 Jacobus van Ranswijk, van Hasselt, gereformeerd, oud 38 jaren, op de Baangracht, geads. met zijn Vader Bernardus van Ranswijk Ariaantje Groen, van Amst., gereformeerd, oud 24 jaren, woont als voren, geads. met haar Vader Baren Groen.
Bron: DTB Amsterdam, ondertrouwboek 1769, 615/206
Ariaantje is een dochter van Barend Groen en Gouda de Leeuw. Zij is gedoopt op woensdag 26 mei 1745 in Amsterdam (Noorder Kerk). Bij de doop van Ariaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Groen en Pieter de Leeuw.

Notitie bij de geboorte van Ariaantje: ged.(ger.) Amsterdam 26 mei 1745 (Noorderkerk)
V. Groen B.
M. de Leeuw G.
K. Ariaantje
G. Pieter de Leeuw en Cornelia Groen
Jaar 1745 Maand Mei Dag 26 Bron:
DTB Amsterdam, doopboek 1745, 82/19 (Noorderkerk)
Ariaantje is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 oktober 1804 in Amsterdam (WKH).

Notitie bij overlijden van Ariaantje: begr. Amsterdam 27 okt. 1804 (Westerkerkhof) 27 October 1804 Adriana Groen, Huysvrouw van Jacobus van Ranswijk, op de Princegragt bij de Lijdse Straat Somma 21.10
Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1804, 1120/260 (Westerkerkhof)
 

Adres:

vanaf 27-07-1769   Baangracht, Amsterdam   

Religie:

ger.   

Kinderen van Jacobus en Ariaantje:

1 Geertruyd van Ranswijk, gedoopt op zondag 3 februari 1771 in Amsterdam (Noorder Kerk). Volgt 1.1.1.

2 Barend Cornelis van Ranswijk, gedoopt op zondag 2 mei 1773 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.

1.2 Johannes Timotheus van Ranswijk is geboren omstreeks 1733 in Zwartsluis (Ov.), zoon van Barnhardus van Ranswijk (zie 1) en Geertruyd van Telgen. Johannes is overleden, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1794 in Amsterdam.

Religie:

ger.   

Johannes ging in ondertrouw, ongeveer 31 jaar oud, op zondag 18 maart 1764 in Amsterdam met Lucretia Reuvens, ongeveer 28 jaar oud. Lucretia is geboren omstreeks 1736 in Amsterdam, dochter van Anthony Reuvens en N.N.. Lucretia is overleden, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 4 april 1797 in Amsterdam.

1.1.1 Geertruyd van Ranswijk, dochter van Jacobus van Ranswijk (zie 1.1) en Ariaantje Groen. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1771 in Amsterdam (Noorder Kerk). Bij de doop van Geertruyd waren de volgende getuigen aanwezig: Barnhardus van Ranswijk en Geertruyd van Telgen.

Notitie bij de geboorte van Geertruyd:
Ged. Amsterdam 3 febr. 1771,
Vader: Ranswijk van J.,
Moeder: Groen A.,
Kind: Geertruyd,
Getuigen: Barnhardus van Ranswijk, Geertruyd van Telgen,
Jaar 1771, Maand febr., Dag 3,
Bron: DTB Amsterdam, Noorderkerk, no 83, fol. 115
Geertruyd is overleden op vrijdag 5 maart 1830 om 10:00 in Amsterdam, 59 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Geertruyd waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van den Bag, 58 jr., waagdrager, won. Amsterdam, bekende en Johannes Eman, 40 jr., schoenmaker, neef v.d. overledene, won. Amsterdam.

Notitie bij overlijden van Geertruyd:
Ovl. Amsterdam 5 mrt. 1830
Den 8 maart ten twaalf ure op den middag is ingeschreven het afsterven van Geertruida van Ranswijk, overleden den vijfden deses ter tien ure des morgens, oud 59 jaren, wonende Weesperstraat no 89, kanton 36 en aldaar overleden, geboren alhier, weduwe van Johannes Roosenkrans, verder niets bekend, overledene heeft geen onroerende goederen nagelaten met achterlating van kinderen.
(Bron: Burg. Stand Amsterdam, overlijdensregister 1830)
 

Adressen:

vanaf 1793   Prinsengracht bij de Leydsestraat, Amsterdam   

vanaf 1830   Weesperstraat no 89, kanton 36, Amsterdam   

Religie:

ger.   

Geertruyd ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1793 in Amsterdam met Johannes Roosenkrans, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruyd en Johannes:
Ontr. Amsterdam 10 mei 1793
Compareerden als vooren Johannes Roosenkrans van Amst. geref. oud 23 jaren op de bloemgracht bij de Prinsengracht geass. met zijn moeder Anna Bullens woont als boven
Geertruy van Ranswijk van Amst. geref. oud 22 jaren op de Prinsengracht bij de Leydsestraat geass. met com van haar Vader Jacob van Ranswijk woont als boven (Bron: DTB Amsterdam, 1793 mei 10, no 638, blz. 148)

Kinderen
Anna Roosenkrans ged Amsterdam 19-04-1795
Johannes is geboren omstreeks 1770 in Amsterdam, zoon van N.N. Roosenkrans en Anna Bullens. Johannes is overleden vóór 1830, ten hoogste 60 jaar oud.

Adres:

vanaf 1793   Bloemgracht bij de Prinsengracht, Amsterdam   

Beroep:

Goudsmid(1793)   

Religie:

ger.   

Algemeen:

Poorter van Amsterdam 29 mei 1793
Roosenkrans (Johannes), van Amsterdam, goudsmid, heeft als gehuwt hebbende Geertruy van Ranswijk, dogter van Jacobus van Ranswijk, Commissionair
(Bron: Poorterboek Amsterdam, deel 29, blz. 363)
 

Kind van Geertruyd en Johannes:

1 Anna Roosenkrans [1.1.1.1]. Zij is gedoopt op zondag 19 april 1795 in Amsterdam.

Religie:

  ger.   

 

 

1.1.2 Barend Cornelis van Ranswijk, zoon van Jacobus van Ranswijk (zie 1.1) en Ariaantje Groen. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1773 in Amsterdam. Ovl. ? ca 1838. Bij de doop van Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Comelis Eysbrands en Neeltje Groen.

Notitie bij de geboorte van Barend: Ged. Amsterdam 2 mei 1773
V.: van Ranswijk J.
M.: Groen A.
K.: Barend Cornelis
G.: Comelis Eysbrands en Neeltje Groen
Jaar 1773, Maand Mei, Dag 2
Bron: DTB Amsterdam, Eylandskerk, no 116, Fl66.
Barend is overleden vóór vrijdag 13 maart 1829, ten hoogste 55 jaar oud.

Notitie bij Barend: Vermist sinds 1801
note: wel gevonden in Register Civique Haarlem het volgende: 8.5.1811 Barend van Ranswijk geb. 27.4.1774, woonplaats Zaandam, beroep Dessinateur (tekenaar). Moet nog onderzocht worden.
 

Adres:

vanaf 1798   Prinsengracht, Amsterdam   

Beroepen:

Goudsmid (1793),   

kunstschilder (potretschilder)   

Religie:

ger.   

Algemeen:

POORTERBOEK: Poorter Amsterdam 4 apr. 1793 Ranswijk Barend Cornelis van, goudsmid, zoon van Jacobus van Ranswijk, commissionair. Bron: Poorterboek Amsterdam, deel 29, blz. 362

BIOGRAFISCH:

BIOGRAFISCHE GEGEVENS Barend Cornelis van Ranswijk werd in 1773 te Amsterdam gedoopt als zoon van Jacobus van Ranswijk en van Ariaantje Groen. Barend Cornelis, van beroep goudsmid (1793), later kunst-en poortretschilder, leraar in muziek (1817 en eerder), werd poorter van Amsterdam in 1793. Barend Cornelis ging in 1798 te Amsterdam in ondertrouw met Johanna Louisa Sophia Wilhelmina van Dijk, wonende op de Keizersgracht. Johanna werd ca 1773 te ‘s Gravenhage geboren als dochter van Lodewijk Carel van Deijk en van Hendrica Voorthuyzen (woont 1798 te Veggel). Bij het huwelijk van zoon Jacobus Adrianus in 1829, werd opgegeven dat Barend Cornelis al “27 jaar abcent” was (dus sinds ca 1802). note: wel gevonden in Register Civique Haarlem het volgende: 8.5.1811 Barend van Ranswijk geb. 27.4.1774, woonplaats Zaandam, beroep Dessinateur (tekenaar). Was daarna werkzaam als kunstschilder in de het dorp Oostzaandam. Op een certificaat van de Nationale Militie van 13 maart 1829 betreffende zoon Jacobus Adrianus werd verklaart dat Barend Cornelis was overleden. Maar staat echter vermeld bij vertrekkende personen van Oostzaandam, vertrekt op 15 september 1841 naar Amsterdam(?).

In 1838 stond in het Algemeen Dagblad een advertentie

die inlichtingen mogt kunnen geven äangaande het leven of dood van de heer Barend Cornelis van Ranswijk zich als potretschilder en onderwijzer in de muziek meestal zich ophoudende meestal in Noordholland hebbende opgehouden ten kantore van Notaris J.A. Hoog te Amsterdam zullende de verkiezende behoorlijk wordende beloond


In de Haarlemse Courant van 8 augustus 1810
Wordt geadverteerd, dat uit naam en vanwegen Barend Cornelis van Ranswijk, na bekomene admissie van Schepenen van Oostzaandam, bij Edicte en Klokkegeklep voor de eerste maal is gedagvaard JOHANNA VAN DIJK, zich ook noemende JOHANNA LOUIZA SOPHIA WILHELMINA VAN DIJK, om in Persoon of wel door Gemagtigden te compareeren op den Regtdag, die gehouden zal worden door Schepenen van Oostzaandam voornoemd op Dinsdagmorgen den 13 van Oogstmaand eerstkomende, of als dan geen Regtdag zijnde,den volgende Regtdag, die zijn zal den 13 van Herfstmaand daaraanvolgende, ten einde te aanhoren zoo danigen Eisch en Conclusie, als als dan door of van wegens hem Barend Cornelis van Ranswijk tegens haar Gedaagdesse bij Edicte, zoo in ens van dissolutie des Huwelijks, als om tot het aangaan van een nieuw Huwelijk geregtigd verklaard te worden, zal worden gedaan en genomen, daarop te antwoorden en verders voor te procederen als naar style   

 

Barend trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 mei 1797 in Amsterdam met Johanna Louisa Sophia van Dijck, 31 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 mei 1798 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Notitie bij het huwelijk van Barend en Johanna: Ontr. Amsterdam 4 mei 1798 Ranswijk van Barend Cornelis Dijk van Johanna Louisa Sophia Wilhelmina Den 4 may 1798 Compareerden als vooren Barend Cornelis van Ranswijk van Amst. geref oud 25 jaren op de prinsengracht geass. met zijn Vader Jacob van Ranswijk woont als boven Johanna Louisa Sophia Wilhelmina van Deijk van s Hage: geref: oud 25 jaren op de Kijzersgracht geass: met cert: van haar moeder Hendrica Voorthuyzen woont te Veggel Bron: DTB Amsterdam, 1798 mei 4, nr. 644, blz. 60. Johanna is geboren op dinsdag 10 september 1765 in ’s Gravenhage, dochter van Lodewijk Carel van Dijck en Hendrica Voorthuyzen. Johanna is overleden omstreeks 1834, ongeveer 69 jaar oud.

Adressen:

vanaf 1798   Kijzersgracht, Amsterdam   

vanaf 1829   Hoek Boomstraat - Noordermarkt, Amsterdam   

Religie:

ger.   

Kinderen van Barend en Johanna:

1 Jacobus Adrianus van Ranswijk, geboren op zaterdag 29 maart 1800 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.1.

2 Lodewijk Carel van Ranswijk [1.1.2.2], geboren omstreeks 1802.

Religie:

ger.   

 

 

 

1.1.2.1 Jacobus Adrianus van Ranswijk (afb. 2, 2 en 2) is geboren op zaterdag 29 maart 1800 in Amsterdam, zoon van Barend Cornelis van Ranswijk (zie 1.1.2) en Johanna Louisa Sophia van Dijck. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Groen en Jacobus van Ranswijk. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1800 in Amsterdam.

Notitie bij de geboorte van Jacobus: Geb./ged.(ger.) Amsterdam 29 mrt/13 apr. 1800
Jacobus Adrianus
ouders: Barend Cornelis van Ranswijk
Johanna van Dijk
getuigen: Jacobus van Ranswijk
Adriana Groen
Bron: Extract doopregister Eylandskerk, Amsterdam 1800.
Jacobus is overleden op maandag 9 januari 1888 in Haarlem, 87 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jacobus: Ovl. Haarlem 6 jan. 1888
Op 9 jan. 1888 geven Gerrit van der Markt, aanspreker, 43 jr. en Bernardus van Zijl, aanspreker, 52 jr., beide won. Haarlem, het overlijden aan van Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep, 87 jr., geb. Amsterdam, won. Haarlem, echtgenoot van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, vroeger gehuwd geweest met Suzanna Catharina Gasman, zn. van Barend Cornelis van Ranswijk (ovl.) en van Johanna van Dijk (ovl.), des namiddags ten zeven uren in het huis staande aan het Statenbolwerk no 46f, overl. 6 jan. 1888.
Bron: Burg. Stand Haarlem, overlijdensregister 1888.
 

Adressen:

vanaf 1829   Hoek Boomstraat-Noordermarkt, Amsterdam   

vanaf 1858   Huis staande bij Overton, Schoten   

van 1862 tot 1865   ’s Gravenhage, Haarlem, ’s Gravenhage, Heemstede   

vanaf 1865   Dubbele buurt W1 no 15, Haarlem (Werd bij herziening huisnummers in 1877 Dubbele buurt no 50 en 52)   

vanaf 1868   Schalkwijkerweg W1 no 23, Haarlem   

van 1878 tot 1882   Zd. buitenspaarne 65a (oost-zijde), Haarlem (Zd. Buitenspaarne 65a-b was een buitenplaats, waarvan: 65a=Huis, bewoond door J.A. van Ranswijk en 65b= Timmermanswoning, bewoond door D. van Leeuwen)   

vanaf 1885   Schalkwijkerstraat 11b, Haarlem   

van 1887 tot 1888   Statenbolwerk no 46, Haarlem   

Beroep:

Gepens. Wachtmeester (1819); Boekverkoper (1830)   

Religie:

ger.   

BIOGRAFISCH:

Jacobus Adrianus van Ranswijk werd in 1800 te Amsterdam geboren als zoon van Barend Cornelis van Ranswijk en van Johanna Louisa Sophia Wilhelmina van Deijk.
Zijn vader Barend Cornelis ging weg bij het gezin toen Jacobus ca 2 jaar was.
In 1819 was Jacobus van beroep Gepensioneerd Wachtmeester en werd “Finaal” vrij gesteld van de Nationale Militie “uit hoofde van Eenig Zoon te zijn”.
In 1829 trouwde Jacobus te Amsterdam met Suzanna Catharina Gasman die al twee kinderen had, n.l. Johanna Louisa Carolina, geboren in 1823 en Maria Louisa Josephine, geboren in 1828, beide te ‘s-Gravenhage.
Bij hun huwelijk echtte Jacobus beide kinderen.
Suzanna Catharina Gasman werd in 1795 te Amsterdam geboren en gedoopt (Ev. Luth.) als dochter van Willem Gasman en van Johanna Bakker (begraven 24 okt. 1799 te Amsterdam).
Willem Gasman was in 1829 “Eerste Commies bij het Departement van Binnenlandse Zaken”, en woonde te ‘s-Gravenhage.
Het gezin van Ranswijk-Gasman woonde in 1829, ook voor het huwelijk, met de moeder van Jacobus, Johanna van Deijk, Hoek Boomstraat-Noordermarkt” te Amsterdam.
In 1829 overleed dochter Maria, 1 jaar oud.
In 1830 werd te Amsterdam een zoon geboren, Lodewijk Carel.
Jacobus was toen van beroep boekverkoper.
In 1831 werd te Amsterdam een dochter, Henriette Elisabeth, geboren, die echter drie weken later overleed.
Daarna verliezen we het gezin van Ranswijk-Gasman uit het oog, om hen weer terug te vinden in 1858 te Schoten, waar Suzanna Catharina Gasman, 63 jaar oud, overlijdt, in een huis staande bij Overton.

Signalement:

Op 19 jarige leeftijd (1819) was Jacobus 1,656 m. groot, had een ovaal gezicht met een hoog voorhoofd, een grote neus en een middelmatige mond en een ronde kin. Hij had blond haar met blonde wenkbrauwen en blauwe ogen.
 

Tijdslijn:

In 1811 bij zijn moeder in Schijndel

Op 1 april 1819 Wordt hij aangenomemen als Kurassier bij het regiment Kurassies no2,hij woont op dat moment in Delft,hij tekent voor zes jaar

Op 16 juli 1819 wordt hij Korporaal

Op 21 maart 1820 wordt hij Wachtmeester

Op 6 november 1820 wordt hij Opperwachtmeester

Op 11 dec 1822 wordt hij Fourier.

Op 1 oktober 1823 weer Wachtmeester, waarschijnlijk teruggezet

Op 28 juni 1825 tekent hij bij voor twee jaar *zonder handgeld*

Op 20 sept 1827 uit dienst,na einde veband

In 1829 Noordermarkt in Amsterdam woont hier met zijn moeder.

In 1830 en 1831 woont hij Amsterdam oude Teertuinen (nu prins hendrikkade) en is hij boekverkoper.

Op 13 dec 1832 is hij aangenomen als wachtmeester voor de tijd van vier jaren bij het 3e regiment Kurassiers

Op 12 januari 1833 bevorderd tot opperwachtmeester

In 1833 is zijn vrouw te Leiden,hij kantonnement Oosterhout op den Rijn?(oosterhout ligt niet aan de Rijn),hij is opperwachtmeester

op 1 april 1834 is hij teruggezet in rang naar wachtmeester

In 1835 in kantonnement in Oosterhout,hij is wachtmeester.

In 1837 St Pieterstraat Amsterdam,hij is nu Wachtmeester

Op 25 maart 1837 tekent hij voor twee jaar bij

Op 23 maart 1839 tekent hij voor zes jaar bij.

In 1839 in Tilburg (in garnizoen) wijk korvel ,nu wachtmeester

Op 24 feb 1845 tekent hij bij voor twee jaar

Op 24 maart 1847 tekent hij bij voor twee jaar.

18 april 1848 ontvangt hij de Bronzen medaille met 12 gulden bonus

Op 19 maart 1849 tekent hij bij voor twee jaren.

Op 24 maart 1851 tekent hij bij voor zes jaren.

Op 1 juli 1855 wordt hij bevorderd tot Adjudant onderofficier

Op 23 maart 1857 tekent hij bij voor twee jaar

Op 18 mei 1857 ontvangt hij de zilveren medaille,ingevolge van een aanschrijving van MVO (ministerie van oorlog?)

Op 13 jun 1858 gaat hij met pensioen hij ontvangt 250 gulden per jaar aan pensioen.

In 1860 in Schoten bij buiten Overton,hierna naar heemstede

In 1865 Haarlem dubbele buurt schalkwijkerweg, hierna Staten Bolwerk waar hij overlijdt.   

Jacobus:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 8 april 1829 in Amsterdam met Suzanna Catharina Gasman, 33 jaar oud, nadat zij op donderdag 19 maart 1829 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Suzanna is geboren op donderdag 2 juli 1795 in Amsterdam, dochter van Willem Gasman en Johanna Bakker. Zij is gedoopt op zondag 5 juli 1795 in Amsterdam.

Notitie bij de geboorte van Suzanna: Geb./ged. (Ev. Luth.) Amsterdam 2/5 juli 1795 Suzanna Catharina,
geb. 2 juli 1795, dr. van Willem Gasman en Johanna Bakker, ged. 5 juli 1795.
Bron: Extract doopregister 1795, Ev. Luth. Gem. AmsterdamSuzanna is overleden op maandag 13 december 1858 in Schoten, 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Suzanna: Ovl. Schoten 13 dec. 1858
Op 14 dec. 1858 geven Jacob Adriaan van Ranswijk, zonder beroep, 58 jr., won. Schoten, echtgenoot van de overledene en Franciscus Johannis Roosen, bloemkweker, 32 jr., won. Schoten, bekende, het overlijden aan van Suzanna Catharina Gasman, zonder beroep, 62 jr., geb. Amsterdam, won. Schoten, echtgenote van Jacob Adriaan van Ranswijk, dr. van Willem Gasman (ovl.) en van Johanna Bakker (ovl.), overleden 13 dec. 1858 des namiddags ten één ure, in een huis staande bij Overton in deze gemeente.
Bron: Burg. Stand Schoten overlijdensregister 1858.

Religie:

Ev.Luth.   

 

 

(2) trouwde, 60 jaar oud, op donderdag 4 oktober 1860 in Schoten met Maria Katharina Wilhelmina Kuiper (afb. 3, 3 en 3), 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Franciscus Becker, tapper, 32 jr., won. Schoten (bekende bruid), Albertus van Det, winkelier, 59 jr., won. Haarlem (bekende bruidegom), Jacobus Pieter Nobels, letterzetter, 30 jr., won. Haarlem (behuwd broeder bruid) en Johannes Adrianus de Paauw, uitdrager, 45 jr., won. Haarlem(bekende bruidegom).

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Maria: tr. (2) Schoten 4 okt. 1860
Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep, 60 jr., won. Schoten, weduwnaar van Suzanna Catharina Gasman, zn. van Barend Cornelis van Ranswijk (ovl.) en van Johanna van Dijk (ovl.) en Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, 33 jr., won. Amsterdam, doch onlangs te Bloemendaal, dochter van Leendert Kuiper (ovl.) en van Magdalena Lazarom (ovl.).
Overgelegd:
Akten waaruit blijkt dat de bruidegom te Amsterdam en de bruid te Soerabaya is geboren.
Akte waaruit blijkt dat eerste echtgenote bruidegom te Schoten is overleden.
Tekenen akte:
Bruidspaar en getuigen tekenen akte.
Bron: Burg. Stand Schoten, huwelijksregister 1860.

ontr./tr. (1) Amsterdam 19-3-1829/8-4-1829 Suzanna Catharina Gasman geb. /ged. (ev.luthers) Amsterdam 2-7-1795/5-7-1795 overl. Schoten 13-12-1858 dr. van Willem Gasman en van Johanna Bakker
Kinderen uit 1e huwelijk:
1. Johanna Louisa Carolina van Ranswijk geb. ’s-Gravenhage 4-9-1823, overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar

2. Maria Louisa Josephine van Ranswijk geb. ’s-Gravenhage 30-5-1828 overl. Amsterdam 20-7-1829
3. Lodewijk Carel van Ranswijk geb. Amsterdam 9-10-1830
4. Henriette Elisabeth van Ranswijk geb. Amsterdam 14-10-1831 overl. Amsterdam 7-11-1831

I. Johanna Louisa Carolina, geboren op donderdag 4 september 1823 in ´s Gravenhage. Johanna Louisa Carolina is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar oud.
Adressen:
vanaf 04-09-1823 ´s Gravenhage
vanaf 1847 Roermond
vanaf 1859 Schoten
vanaf 01-12-1861 tot 01-11-1862 Ziekenstraat 2, Schoten
vanaf 1862 Haarlem
Beroep:
Oppaster Meerenberg (1858). (BEDIENDENREGISTER 1849-1859 MEERENBERG
1858
Johanna Louisa Carolina van Ranswijk
Oppaster
Geboren 4 sept. 1824 te ‘s-Gravenhage
Protestant. Ongehuwd
In dienst getreden 1 Juli 1858
Ontslagen 4 Dec. 1858
Bron: Boek 181, inv. nr. 307, RANH)
Religie:
Ev.Luth.
Algemeen:
BEVOLKINGSREGISTER 1850-1900
SCHOTEN
VAN RANSWIJK JOHANNA LOUISA CATHARINA
BRON: GAH; BEVOLKING SCHOTEN

NR JAAR INSCH. NAAM VOORNAMEN M/V GEZIN GEB.DATUM GEB.PL.
1. Dec. 1861 Ranswijk Johanna L. C. V Hoofd 4 sept. 1823 ‘s Gravenhage

NR BURG.S. VERANDERINGEN KERK BEROEP HUIZING VESTIGING
1. E.L. Geen Ziekenstraat 2

NR VORIGE WOONPL. VERTREK WAARHEEN VERTR. OVERLIJDEN AANMERKINGEN
1. nov. 1862 Haarlem

BIOGRAFISCH:
Johanna Louisa Carolina van Ranswijk werd in 1823 te ‘s-Gravenhage geboren als dochter van Suzanna Catharina Gasman.
Bij het huwelijk van Jacobus Adrianus van Ranswijk met Suzanna Catharina Gasman in 1829 te Amsterdam, werd zij samen met haar zuster Maria Louisa Josephine door hem geëcht.

Op 22 okt. 1847 werd zij als lid ingeschreven van de Evangelische Lutherse Gemeenten te Haarlem met attestatie van Roermond.
Op 1 juli 1858 trad zij in dienst van het gesticht Meerenberg te Bloemendaal in de functie van Oppaster.
Op 4 dec. 1858 werd zij ontslagen.

Op 29 jan. 1859 kreeg zij, wonende te Schoten, een levenloos kind, geboren in het Rode Kruis te Schoten (aan de straatweg).
Het kind werd aangegeven door Lodewijk Carel van Ranswijk, zonder beroep, 28 jaar en wonende te Schoten.

Op 1 dec. 1859 kreeg zij, in een huis aan het Exercitieveld te Schoten, een dochter, Johanna Adriana Suzanna van Ranswijk, deze dochter overleed op 9 dec. 1859, slechts acht dagen oud. Aangifte, zowel van geboorte als
overlijden, werd gedaan door Karel Antonie Vermeer, 27 jaar, werkman en wonende te Schoten.

In dec. 1861 stond Johanna ingeschreven als “gezinshoofd” in de gemeente Schoten en woonde in de Ziekenstraat 2 (de latere Kennemerstraat-oostzijde).
In nov. 1862 vertrok zij naar Haarlem. Zij overleed op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar oud.

II. Maria Louisa Josephine, geboren op vrijdag 30 mei 1828 in ´s Gravenhage. Maria Louisa Josephine is overleden op maandag 20 juli 1829 in Amsterdam, 1 jaar oud.
Religie:
Ev.Luth.
III. Lodewijk Carel, geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Amsterdam. Lodewijk Carel is overleden.
Beroep:
Militair (1865)
Religie:
Ev.Luth.
BIOGRAFISCH:
Lodewijk Carel van Ranswijk werd in 1830 te Amsterdam geboren als zoon van Jacobus Adrianus van Ranswijk en van Suzanna Catharina Gasman.
Lodewijk Carel was in 1865, op 35 jarige leeftijd nog ongehuwd.
Hij was Militair van Beroep (1865).
Hij woonde op 29 jan. 1859 te Schoten en in 1865 te Haarlem.
Hij vertrok op 20 nov. 1865 van Haarlem naar Amsterdam. Daar woonde hij Oude Brugsteeg B186.
Op 9 dec. 1865 vertrok hij van Amsterdam naar Arnhem.
IV. Henriette Elisabeth, geboren op vrijdag 14 oktober 1831 in Amsterdam. Henriette Elisabeth is overleden op maandag 7 november 1831 in Amsterdam, 24 dagen oud.
Religie:
Ev.Luth. Maria is geboren op maandag 1 januari 1827 in Soerabaya, dochter van Leendert Kuiper (Kuijper, Kuijpers) en Magdalena Lazarom. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1827 in Soerabaya.

Notitie bij de geboorte van Maria: Geb./ged. (Geref.) Soerabaya 1 jan./7 jan. 1827
Uit voorschreven doopboek blijkt dat op den 7e jan. 1827 is gedoopt, Maria Katharina Wilhelmina, geb. te Soerabaya den 1e jan. 1827, zijnde de ouders Leendert Kuiper en Magdalena Lazarom, echtelieden
Bron: Extract doopboek Ger. Gemeente Soerabaya 1827
Maria is overleden op maandag 18 maart 1889 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 62 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Karel Hessels, smid, 54 jr., won. Haarlem, echtgenoot en Dirk Leijendijk, veldwachter, 43jr., won.Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Notitie bij overlijden van Maria: Ovl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 18 mrt. 1889
Op 18 mrt. 1889 geven Karel Hessels, smid, 54 jr., won. Haarlem en Dirk Leijendijk, veldwachter, 43jr., won.Haarlemmerliede en Spaarnwoude, het overlijden aan van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, geb. Batavia, 62 jr., won. Haarlem, in de Amsterdamse vaart, des morgens ten acht uren, echtgenoote van de eerste comparant, weduwe van Jacobus Adrianusvan Ranswijk, dr.van Leendert Kuiper(ovl.) en Magdalena Lazarom (ovl.), overleden 18 mrt. 1889.
Bron: Burg. Stand Haarlemmerliede en Spaarnwoude, overlijdensregister 1889, aktenr. 11.
 

Adressen:

vanaf 01-01-1827   Soerabaya, Ned. Indie (Indonesie)   

vanaf 1859   Bloemendaal   

vanaf 1860   Amsterdam   

vanaf 1860   (zie Jacobus Adrianus van Ranswijk)   

Beroep:

Werkmeid Meerenberg (1850); Bediende Naai-en breikamer Meerenberg (1852-1860)   

Religie:

ger.   

BIOGRAFISCH:

In 1860 trouwde Jacobus te Schoten op 60 jarige leeftijd met de 33 jarige Maria Katharina Wilhelmina Kuiper.
Waarschijnlijk kende hij Maria via dochter Johanna, die in 1858 beiden bij het gesticht Meerenberg te Bloemendaal werkten.
Maria werkte daar van 1850 tot 1860, o.a. als bediende naai- en breikamer.

Maria werd in 1827 te Soerabaja geboren als dochter van Leendert Kuiper (ovl. voor 1838) en van Maria Magdalena Lazarom (Vlissingen 19-11-1838)).
Maria woonde in 1860 te Amsterdam en daarvoor te Bloemendaal.

Tussen 1862 en 1865 woonde het gezin van Ranswijk-Kuiper achtereenvolgens te ‘s-Gravenhage, te Haarlem, weer ‘s-Gravenhage, daarna Heemstede en weer Haarlem, waar zij o.a. woonden in 1865 Dubbele buurt W1 no 15 (werd bij herziening huisnummers in 1877 Dubbele buurt no 50 en 52),
1868 Schalkwijkerweg W1 no 23.
1878-1882 Zd. Buitenspaarne 65a (oost-zijde).

N.B. Zd. Buitenspaarne 65a-b was een buitenplaats, waarvan;
65a=Huis, bewoond door J.A. van Ranswijk.
65b=Timmermanswoning, bewoond door D. van Leeuwen.

In 1865 werd een levenloos kind geboren van het mannelijk geslacht.
In 1868 werd hun dochter Paulina Maria geboren.
In 1885 woonden zij Schalkwijkerstraat 11b, van 1887-1888 Statenbolwerk no 46, alwaar Jacobus op 87 jarige leeftijd overleed.

Na de dood van Jacobus hertrouwde Maria te Haarlem op 13 mrt. 1889 met de 54 jarige weduwnaar Karel Hessels, van beroep smid.
Vijf dagen na dit huwelijk werd zij om acht uur ‘s ochtends dood aangetroffen in de Amsterdamsevaart te Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Zij werd 62 jaar.   

Kinderen van Jacobus en Suzanna:

1 Johanna Louisa Carolina van Ranswijk, geboren op donderdag 4 september 1823 in ’s Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.1.

2 Maria Louisa Josephine van Ranswijk [1.1.2.1.2], geboren op vrijdag 30 mei 1828 in ’s Gravenhage. Maria is overleden op maandag 20 juli 1829 in Amsterdam, 1 jaar oud.

Religie:

Ev.Luth.   

3 Lodewijk Carel van Ranswijk [1.1.2.1.3], geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Amsterdam. Lodewijk is overleden in 1875 in Batavia, 44 of 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1875 [bron: Successiememory].

Notitie bij overlijden van Lodewijk: Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van L. K. van Ranswijk, gedaan door de weeskamer.
periode: 1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI014049
persoonsnamen:

Beroep:

Militair (1865)   

Religie:

Ev.Luth.   

BIOGRAFISCH:

Lodewijk Carel van Ranswijk werd in 1830 te Amsterdam geboren als zoon van Jacobus Adrianus van Ranswijk en van Suzanna Catharina Gasman.
Lodewijk Carel was in 1865, op 35 jarige leeftijd nog ongehuwd.
Hij was Militair van Beroep (1865).
Hij woonde op 29 jan. 1859 te Schoten en in 1865 te Haarlem.
Hij vertrok op 20 nov. 1865 van Haarlem naar Amster- dam. Daar woonde hij Oude Brugsteeg B186.
Op 9 dec. 1865 vertrok hij van Amsterdam naar Arnhem.   

4 Henriette Elisabeth van Ranswijk [1.1.2.1.4], geboren op vrijdag 14 oktober 1831 in Amsterdam. Henriette is overleden op maandag 7 november 1831 in Amsterdam, 24 dagen oud.

Religie:

Ev.Luth.   

Kinderen van Jacobus en Maria:

5 van Ranswijk [1.1.2.1.5], levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 9 augustus 1865 in Haarlem.

6 Paulina Maria van Ranswijk, geboren op donderdag 16 januari 1868 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.

1.1.2.1.1 Johanna Louisa Carolina van Ranswijk is geboren op donderdag 4 september 1823 in ’s Gravenhage, dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk (zie 1.1.2.1) en Suzanna Catharina Gasman. Johanna is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar oud.

Adressen:

vanaf 1823   ,s Gravenhage   

vanaf 1847   Roermond   

vanaf 1859   Schoten   

van 01-12-1861 tot 01-11-1862   Ziekenstraat 2, Schoten   

vanaf 1862   Haarlem   

vanaf 1865   ’s Gravenhage   

vanaf 1900   Boxtel   

Beroep:

Oppaster Meerenberg (1858). Strijkster (1865) (BEDIENDENREGISTER 1849-1859 MEERENBERG
1858
Johanna Louisa Carolina van Ranswijk
Oppaster
Geboren 4 sept. 1824 te ‘s-Gravenhage
Protestant. Ongehuwd
In dienst getreden 1 Juli 1858
Ontslagen 4 Dec. 1858
Bron: Boek 181, inv. nr. 307, RANH)   

Religie:

Ev.Luth.   

Algemeen:

BEVOLKINGSREGISTER 1850-1900
SCHOTEN
VAN RANSWIJK JOHANNA LOUISA CATHARINA
BRON: GAH; BEVOLKING SCHOTEN

NR JAAR INSCH. NAAM VOORNAMEN M/V GEZIN GEB.DATUM GEB.PL.
1. Dec. 1861 Ranswijk Johanna L. C. V Hoofd 4 sept. 1823 ‘s Gravenhage

NR BURG.S. VERANDERINGEN KERK BEROEP HUIZING VESTIGING
1. E.L. Geen Ziekenstraat 2

NR VORIGE WOONPL. VERTREK WAARHEEN VERTR. OVERLIJDEN AANMERKINGEN
1. nov. 1862 Haarlem
 

BIOGRAFISCH:

Johanna Louisa Carolina van Ranswijk werd in 1823 te ‘s-Gravenhage geboren als dochter van Suzanna Catharina Gasman.
Bij het huwelijk van Jacobus Adrianus van Ranswijk met Suzanna Catharina Gasman in 1829 te Amsterdam, werd zij samen met haar zuster Maria Louisa Josephine door hem geëcht.

Op 22 okt. 1847 werd zij als lid ingeschreven van de Evangelische Lutherse Gemeenten te Haarlem met attestatie van Roermond.
Op 1 juli 1858 trad zij in dienst van het gesticht Meerenberg te Bloemendaal in de functie van Oppaster.
Op 4 dec. 1858 werd zij ontslagen.

Op 29 jan. 1859 kreeg zij, wonende te Schoten, een levenloos kind, geboren in het Rode Kruis te Schoten (aan de straatweg).
Het kind werd aangegeven door Lodewijk Carel van Ranswijk, zonder beroep, 28 jaar en wonende te Schoten.

Op 1 dec. 1859 kreeg zij, in een huis aan het Exercitieveld te Schoten, een dochter, Johanna Adriana Suzanna van Ranswijk, deze dochter overleed op 9 dec. 1859, slechts acht dagen oud. Aangifte, zowel van geboorte als
overlijden, werd gedaan door Karel Antonie Vermeer, 27 jaar, werkman en wonende te Schoten.

In dec. 1861 stond Johanna ingeschreven als “gezinshoofd” in de gemeente Schoten en woonde in de Ziekenstraat 2 (de latere Kennemerstraat-oostzijde).
In nov. 1862 vertrok zij naar Haarlem.   

Johanna trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1865 in Den Haag met Gaatse Westra, 33 jaar oud. Gaatse is geboren op dinsdag 6 september 1831 in Leeuwarden, zoon van Gerben Westra en Epke Breuls. Gaatse is overleden op dinsdag 18 oktober 1892 in Utrecht, 61 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gaatse: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnummer: 481
Inventarisnummer: 468
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1939
Aangiftedatum: 18-10-1892
Overledene Gaatse Westra
Geslacht: Mannelijk
Overlijdensdatum: 18-10-1892
Leeftijd: 61
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Gerben Westra
Moeder Epke Breuls
Partner Johanna Louisa van Ranswijk
Relatie: gehuwd met

Kinderen van Johanna uit onbekende relatie:

1 van Ranswijk [1.1.2.1.1.1], levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 29 januari 1859 in Schoten.

2 Johanna Adriana Suzanna van Ranswijk [1.1.2.1.1.2], geboren op donderdag 1 december 1859 in Schoten. Johanna is overleden op vrijdag 9 december 1859 in Schoten, 8 dagen oud.

Religie:

Ev.Luth.   

 

 

1.1.2.1.6 Paulina Maria van Ranswijk (afb. 4 en 4) is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Haarlem, dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk (zie 1.1.2.1) en Maria Katharina Wilhelmina Kuiper. Bij de geboorteaangifte van Paulina waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Kuijper, 60j, werkman, Haarlem, Johannes Prijde, 39j, tuinbaas, Haarlem en Jacobus Adrianus van Ranswijk, 67j, zonder beroep, haarlem, vader.

Notitie bij de geboorte van Paulina: Geb. Haarlem 16 jan. 1868 (Ev.Luth.)
Op 17 jan. 1868 geeft Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep, 67 jr., won. Schalkwijkerweg BW1 no 23 te Haarlem, de geboorte aan van zijn dochter Paulina Maria, geboren uit zijne echtgenoote Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, won. als voren, op 16 jan. 1868 des voormiddags ten half een ure.
Getuigen:
Johannes Prijde, tuinbaas, 39 jr.
Arie Kuijper, werkman, 60 jr., beide won. te Haarlem.
Bron: Burg. Stand Haarlem, geboorteregister 1868, aktenr. 54.Paulina is overleden op zaterdag 26 januari 1935 in Haarlem, 67 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Paulina: Ovl. Haarlem 26 jan. 1935
Bron: Gezinskaart Jakob Wildschut.

Adressen:

vanaf 1868   Schalkwijkerweg BW1 no 23, Haarlem   

vanaf 1892   1892 Leliestraat no 4, Haarlem   

vanaf 1893   1893 Wolstr. no 3, Haarlem   

vanaf 1894   1894 Wolstr. no 13, Haarlem   

vanaf 1894   1894 Wolstraat no 1, Haarlem   

vanaf 1907   Noorder Schoolsteeg no 6, Haarlem   

vanaf 1910   Zuiderschoolsteeg no 3, Haarlem   

vanaf 1916   Lombardsteeg 9 zw., Haarlem   

vanaf 1927   Korte Begijnenstraat 24, Haarlem (pand bestaat niet meer)   

van 1932 tot 1935   Oranjestr. 82 rd, Haarlem (orginele pand is afgebroken)   

Beroep:

Winkelierster (1895); Huishoudster (1907)   

Religie:

Ev.Luth.   

BIOGRAFISCH:

Paulina Maria van Ranswijk werd in 1868 aan de Schalkwijkerweg BW1 no 23 te Haarlem geboren als dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk en Maria Katharina Wilhelmina Kuiper.

Toen Paulina Maria 17 jaar was trouwde zij in 1885 te Haarlem met de 41 jarige handelaar in steenkolen (1885), Adrianus Bosch.
Adrianus Bosch werd in 1843 te Haarlem geboren als zoon van Dirk Bosch, van beroep werkman (1843), en Johanna ter Burch.
Het gezin Bosch-van Ranswijk woonde o.a. 1892 Leliestraat no 4, 1893 Wolstr. no 3, 1894 Wolstr. no 13.
Paulina Maria woonde alleen in 1894 Wolstraat no 1.
Adrianus Bosch overleed in 1894, 50 jaar oud.

Paulina Maria trouwde voor de tweede maal in 1895 te Haarlem met Christiaan Cornelis Sonneborn, van beroep timmerman.
Christiaan Cornelis werd in 1862 te Amsterdam geboren als zoon van Christiaan Cornelis Sonneborn, van beroep magazijnmeester en van Anna Catharina Jesse, beide wonende te Amsterdam (1895).
Paulina Maria van Ranswijk en Christiaan Cornelis Sonneborn zijn op 5-6-1923 te Haarlem gescheiden.

Na 1895 is het gezin Sonneborn-van Ranswijk niet meer te vinden, tot dat Paulina Maria op 19 april 1907 alleen uit Heemstede komt en met de beide kinderen uit haar eerste huwelijk intrekt bij Jakob Wildschut, van beroep koper-en blikslager, in de Noorder Schoolsteeg no 6. Waarschijnlijk konden zij elkaar al en hebben zij gewacht met samen- wonen tot Jakob Wildschut op 15 april 1907 naar de Noorder Schoolsteeg no 6 verhuisde).

Op 6 okt. 1908 werd hun zoon Jacob Johannes geboren. Omdat beide nog getrouwd waren met een ander, kreeg Jacob Johannes de achternaam van de tweede echtgenoot van Paulina Maria en kreeg dus officieel als naam Jacob Johannes Sonneborn.

In 1910 werd verhuisd naar de Zuiderschoolsteeg no 3.
In 1913 werd Jakob Wildschut weduwnaar, ook kwam zijn moeder Geertruida de Rover in 1913 bij hun wonen.
In 1916 verhuisde het gezin naar de Lombardsteeg no 9zw.
Paulina Maria was op 5 juni 1923 gescheiden van Christiaan Cornelis Sonneborn.
Op 4 februari 1925 trouwde zij voor de derde maal en nu met Jakob Wildschut, die daarmede voor de tweede maal trouwde.

Jakob Wildschut overleed 12 januari 1926 in de Lombard- steeg 9 te Haarlem op 71 jarige leeftijd.
Paulina Maria verhuisde in 1927 naar de Korte Begijnen- straat 24 (pand bestaat niet meer) en in 1932 naar de Oranjestr. 82 rd alwaar zij in 1935, 67 jaar oud, overleed.   

Paulina:

(1) trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 29 april 1885 in Haarlem met Adrianus Bosch, 41 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Paulina en Adrianus: Tr. Haarlem 29 apr. 1885 (1e Huw.)
Paulina Maria van Ranswijk, zonder beroep, 17 jr., geb. en won. Haarlem, minderjarige dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep en van Maria Katharina Wilhekmina Kuiper, zonder beroep, beide wonende te Haarlem en Adrianus Bosch, handelaar in steenkolen, 41 jr., geb. en won. te Haarlem, zoon van Dirk Bosch (ovl.) en van Johanna ter Burch (ovl.).
Overgelegd:
Geboorteakten bruidspaar.
Getuigen:
Jacobus Bosch, bloemistknecht, 35 jr. (broeder bruidegom).
Johannes Gijbertus Neesen, zonder beroep, 62 jr.(bekende bruidspaar).
Gerrit Zwart, melkverkoper, 56 jr.(bekende bruidspaar).
Pieter Albertus van Det, winkelier, 57 jr.(bekende bruidspaar),
allen wonende te Haarlem.
Tekenen akte:
Bruidspaar, ouders bruid en getuigen tekenen de akte, met uitzondering van Gerrit Zwart, die verklaart de schrijfkunst niet machtig te zijn.
Bron: Burg. Stand Haarlem, huwelijksregister 1885, aktenr. 98. Adrianus is geboren op zondag 24 september 1843 in Haarlem, zoon van Dirk Bosch en Johanna Ter Burch.

Notitie bij de geboorte van Adrianus: Geb. Haarlem 24 sept. 1843
Op 27 sept. 1843 geeft Dirk Bosch, werkman, 29 jr., won. Voorkamp W2 no 893 te Haarlem, de geboorte aan van zijn zoon Adrianus, geboren uit zijne huisvrouw Johanna ter Burch, zonder beroep, won. als boven, op 24 sept. 1843 des namiddags ten drie uur.
Getuigen:
David Pols, fabriekswerkman, 33 jr., won. Lange Boogaardstraat.
Gerardus Daniel Hagebout, fabriekswerkman, 28 jr., won. Korte Houtstraat.
Bron: Burg. Stand Haarlem, geboorteregister 1843.Adrianus is overleden op woensdag 21 maart 1894 in Haarlem, 50 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Adrianus: Ovl. Haarlem 21 mrt. 1894
Op 21 mrt. 1894 geven Rinse Hars, huismeester, 57 jr., en Antonie Jan van Beek, portier, 31 jr., beide won. te Haarlem, het overlijden aan van Adrianus Bosch, koopman, 50 jr., won. Wolstraat no 13 te Haarlem, in een huis aan de Gasthuisvest no 47, des voormiddags ten twee uren, echtgenoot van Paulina Maria van Ranswijk, zn. van Dirk Bosch (ovl.) en Johanna ter Burch (ovl.), overleden 21 mrt. 1894.
Bron: Burg. Stand Haarlem, overlijdensregister 1894, aktenr. 320.

Beroep:

Steenkolenhandelaar (1885)   

 

 

 

(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 11 september 1895 in Haarlem met Christiaan Cornelis Sonneborn (afb. 5), 33 jaar oud. Christiaan is geboren op vrijdag 7 februari 1862 in Amsterdam, zoon van Christiaan Cornelis Sonneborn en Anna Catharina Jesse.

Notitie bij de geboorte van Christiaan: Geboren in de Anjelierstraat Buurt OO no 428Christiaan is overleden op zondag 5 juni 1927 in Haarlem, 65 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Christiaan: overleden des namiddags ten vijf uur in een huis staande aan de Maerten van Heemskerkstraat nr 2

Biografisch::

  Adressen:
vanaf 1862 Anjelierstraat Buurt OO 28, Amsterdam
vanaf 1895 Amsterdam
vanaf 1914 Nijmegen
vanaf 1914 Ged. Raamgracht 13rd, Haarlem
vanaf 1918 Amsterdam
vanaf 1927 Maerten van Heemskerkstraat 2, Haarlem
Beroep: Timmerman(1895)
Religie: Ev.Luth.
Christiaan trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 11 september 1895 in Haarlem met Paulina Maria van Ranswijk (afb. 2 en 2), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Christiaan en Paulina waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Bosch, hovenier, 28 jr.,won. Haarlem (neef bruid), Dirk Bosch, hovenier, 53 jr., won. Haarlem (behuwd broeder bruid), Hendrik Philip Holsbergen, kantoorbediende, 36 jr., won. Amsterdam (behuwd broeder bruidegom) en Gerardus Johannes Sonneborn, werktuigkundige, 38 jr., won. Rotterdam (broeder bruidegom). Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 5 juni 1923 in Haarlem.
Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Paulina: Tr. Haarlem 11 sept. 1895 (Gescheiden Haarlem 5 juni 1923)
Paulina Maria van Ranswijk, winkelierster, 27 jr., geb. en won. Haarlem, weduwe van Adrianus Bosch, dr. van Jacobus Adrianus van Ranswijk (ovl.) en van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper (ovl.). en Christiaan Cornelis Sonneborn, timmerman, 33 jr., geb. en won. Amsterdam, zoon van Christiaan Cornelis Sonneborn, magazijnmeester en van Anna Catharina Jesse, zonder beroep, beide won. Amsterdam.
Overgelegd:
Geboorteakten bruidspaar.
Doodakte vader bruid.
Doodakte vorige echtgenoot bruid.
Certificaat dat afkondigingen zonder stuiting te Amsterdam hebben plaatsgehad.
Tekenen akte:
Bruidspaar en getuigen tekenen akte.
In de marge:
Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem den 5e juni 1923 gewezen, is het huwelijk tussen Christiaan Cornelis Sonneborn en Paulina Maria van Ranswijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Bron: Burg. Stand Haarlem, huwelijksregister 1895 aktenr. 304.   

 

 

 

(3) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 4 februari 1925 in Haarlem met Jakob Wildschut (afb. 6, 6 en 6), 70 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Paulina en Jakob: Jakob Wildschut Tr. (1) Giessendam 29-4-1876 Adriaantje Brand geb. Hardinxveld 24-9-1856 overl. Heusden 15-11-1913 dochter van Adriaan Brand en Maria Verwoerd. Zij vestigden zich in Giessendam.
Uit 1e huw.:
1. Geertruida Wildschut geb. Rotterdam 14-10-1876(n.h.)
2. Jacob Wildschut geb. Giessendam 22-2-1878 overl. Rotterdam 26-6-1969 tr.Johanna Jacoba (Janna) Versteeg
3. Adriaan Wildschut geb. Giessendam 27-12-1879(n.h.) overl. Rotterdam 28-3-1959 schipper tr. Rotterdam 23-3-1904 Anna Maria Muntz geb. Rotterdam 18-9-1873 dr. van Pieter Muntz en van Jacoba Torenvliet
4. Marinus Wildschut geb. Giessendam 17-2-1882(n.h.) drukker/letterzetter tr. Rotterdam 21-9-1904 Adriana Maria Guiteneau geb. Heusden ca. 1882 dr. van Johannes Jacobus Guiteneau en van Adriana Bax
5. Geertruida Wildschut geb. Giessendam 9-3-1884(n.h.) overl. Heusden 26-8-1963 tr. Heusden 23-4-1903 Piet van Overbeeke geb. Heusden 2-3-1879 ovl. Heusden 15-3-1965 kapper
6. Neeltje Wildschut geb. Doesburg 23-1-1886(n.h.) overl. Rotterdam 18-1-1968 tr. Rotterdam 24-10-1906 Albertus Jacobus van Ooyen geb. Rotterdam ca. 1883 ovl. Rotterdam 27-8-1966 rivierloods 4 zoons en 3 dochters zn. van Johannes Albertus van Ooyen en van Ida Anna van Dongen
7.Arie Wildschut geb. Giessendam 19-9-1888(n.h.) overl. Rotterdam 25-2-1961 vuurstoker/levensmiddelenzaak tr. Rotterdam 6-9-1916 Magdalena van Ammelrooy geb. Dordrecht 4-2-1892 ovl. Rotterdam 6-12-1963 dr. van Teunis van Ammelrooy en van Hendrika Koopman
8. Maria Wildschut geb. Heusden 28-9-1890(n.h.) overl. ca. 1981 tr. Heusden 4-6-1912 Cornelis de Gier geb. 22-4-1889 ovl. Capelle aan de IJssel 23-6-1961
9. Gijsbertus Wildschut geb. Heusden 8-11-1892(n.h.) overl. Goes 25-8-1964 tr. Margaretha Zweedijk geb. ’s Heer Arendskerke 8-5-1900 ovl. Goes 30-3-1956

Jakob Wildschut woont samen (2) in Haarlem van 23-11-1899 tot 14-2-1902 met:
Hilleke Cornelia Bouman geb. Aalburg 8-1-1872 ged.(rk) overl. Haarlem 14-2-1902 huishouster, op 23 nov. 1894 te ’s-Hertogenbosch gescheiden van Anthonie van Sprang.
Kinderen: (van Wildschut ?)
1. Jacoba Johanna van Sprang geb. Heemstede 2-10-1893 ovl. Hilversum 1-2-1979 tr. Watergraafsmeer 5-7-1917 Frederik(Frits) Muller
2. Johanna Geertruida van Sprang geb. Heemstede 8-4-1895 ovl. Zwijndrecht 21-8-1973 tr.(1) Rotterdam 17-3-1920 Albert Huisman tr.(2) Capelle a/d IJssel 15-10-1970 Harm Veldman
3. Cornelis Bouman geb. Haarlem 31-8-1897
4. Johanna Kornelie geb. Haarlem 18-11-1899 ovl. Haarlem 12-4-1908

Tr. (3) Haarlem 4 febr. 1925
Paulina Maria van Ranswijk, zonder beroep, 57 jr., geb. en won. Haarlem, wettig gescheiden echtgenoote van Christiaan Cornelis Sonneborn, dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk en van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, beide overleden, en Jakob Wildschut, koperslager, 70 jr., geb. Schelluinen, won.
Haarlem, zoon van Jacob Wildschut en Geertrui de Rover, beide overleden, weduwnaar van Adriaantje Brand.
Overgelegd:
Geboorteakten bruidspaar.
Doodakte vorige echtgenote bruidegom.
Echtscheidingsakte bruid.
Getuigen:
Karel Cornelis van Tilburg, gemeentebode, 39 jr., won. Haarlem.
Johannes Marinus Frederik Meijer, gemeentebode, 32 jr., won. Schoten.
TEKENEN AKTE:
Bruidspaar en getuigen tekenen de akte.
Bron: Burg. Stand Haarlem, huwelijksregister 1868, aktenr. 54.

Paulina Maria van Ranswijk tr. (1) Haarlem 29-4-1885 Adrianus Bosch geb. Haarlem 24-9-1843 overl. Haarlem 21-3-1894 steenkolenhandelaar (1885) zn. v. Dirk Bosch en van Johanna Ter Burch
Kinderen:
1. Adrianus Wilhelmus geb. Haarlem 13-2-1892
2. Adrianus geb. Haarlem 22-9-1893 overl. ’s-Gravenhage 27-4-1970 tr. Jannetje (Jannie) de Vries
3. Paulina Maria geb. Haarlem 21-11-1894 overl. Haarlem 28-9-1980 tr. Pieter Boeree

Tr. (2) Haarlem 11-9-1895 gescheiden Haarlem 5-6-1923 Christiaan Cornelis Sonneborn geb. Amsterdam 7-2-1862 ged.(ev.luthers) timmerman zn. v. Christiaan Cornelis Sonneborn en van Anna Catharina Jesse
Kinderen: geen Jakob is geboren op zaterdag 23 september 1854 in Schelluinen, zoon van Jacob Wildschut en Geertrui de Rover. Bij de geboorteaangifte van Jakob waren de volgende getuigen aanwezig: Jakob de Bruin, bouwman, 32j, Schelluinen en Arie de Vreij, werkman, 59j, Schelluinen.

Notitie bij de geboorte van Jakob: Geb. Schelluinen 23 sept. 1854 (Ned. Herv., later geen)
Op 23 sept. 1854 geeft Jan Hansum Jan’ s zoon, heel- en vroedmeester, 36 jr. won. Giessen Nieuwkerk, de geboorte aan van Jakob, geboren uit Geertrui de Rover, ongehuwd, dienstmeid, won. Schelluinen, op zaterdag 23 sept., des morgens ten half drie te Schelluinen.
Tekenen akte: Aangever en getuigen tekenen de akte.
In de marge:
Wordt verklaard dat omschreven kind, genaamd Jakob, bij huwelijksakte te Schelluinen 24 nov. 1854 is erkend door Jacob Wildschut en Geertrui de Rover
als zijnde de vader en moeder.
Bron: Burg. Stand Schelluinen, geboorteregister 1854, aktenr. 7.Jakob is overleden op dinsdag 12 januari 1926 in Haarlem, 71 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jakob: Ovl. Haarlem 12 jan. 1926
Op 12 jan. 1926 geven Jan Pieter van Bourgonje, aanspreker, 73 jr. en Dirk Philip Immer, aanspreker, 51 jr., beide won. Haarlem, het overlijden aan van Jakob Wildschut, koperslager, 71 jr., geb Schelluinen, won. Haarlem, echtgenoot van Paulina Maria van Ranswijk, vroeger gehuwd geweest met Adriaantje Brand, zoon van Jacob Wildschut (ovl.) en Geertrui de Rover (ovl), overleden 12 jan. 1926 des voormiddags ten twee uur in de Lombardsteeg no 9.
Bron: Burg. Stand Haarlem overlijdensregister 1926, aktenr. 41.Jakob is weduwnaar van Ariaantje Brand (1856-1913), met wie hij trouwde op zaterdag 29 april 1876 in Giessendam. Jakob begon eerder een relatie op donderdag 23 november 1899 in Haarlem met Hilleke Cornelia Bouman (1872-1902).

Adressen:

vanaf 1854   Schelluinen   

vanaf 1876   Giessendam   

vanaf 1888   Heusden   

vanaf 27-01-1897   Ravesteeg 16, Haarlem   

vanaf 15-04-1907   Noorder Schoolsteeg 6, Haarlem   

vanaf 1910   Zuider Schoolsteeg 3, Haarlem   

vanaf 1916   Lombardsteeg 9 zw., Haarlem   

Beroep:

Koper-en Blikslager (eig.rek.); Blikslager (1900); Koperslager (1926)   

Religie:

ned. herv.; later geen   

Algemeen:

JAKOB WILDSCHUT EN PAULINA MARIA VAN RANSWIJK
Zijn vrouwen, haar mannen,
hun beider nageslacht.

Uit het leven van Jakob Wildschut en Paulina Maria van Ranswijk is nog veel onduidelijk. Niet zo verwonderlijk als we bedenken dat er omstreeks de eeuwwisseling nog vele taboes heersten op zaken die wij nu heel normaal vinden.
Veel is nog vaag en veel zal ook nooit bewezen kunnen worden.

Waarom ging Jakob in 1897 van Heusden naar Haarlem? Was het omdat zijn huwelijk al slecht was en hij een verhouding had met Hilleke Kornelia Bouman, ook wonende te Heusden, met welke Hilleke hij in Haarlem ging samenwonen?
Of was het omdat hem gevraagd was, per brief uit 1895, door F. Bremer of hij als vertrouwensman van hem voor de Anarchistische beweging naar Haarlem wilde gaan? Waarschijnlijk beide.
Zoals het ook zeer waarschijnlijk is dat de twee kinderen (van Sprang) en de twee kinderen (Bouman) ook kinderen van Jakob waren. Hilleke Kornelia Bouman was immers al in 1894 gescheiden van Anthonie van Sprang en in hun brieven noemden en beschouwden zij Jakob als hun vader.
De verhouding met Hilleke Kornelia Bouman en de betreffende kinderen zal ik, om het geheel zo compleet mogelijk te houden, ook in deze parenteel opnemen.

Ook over de zoon van hem uit zijn verhouding met Paulina Maria van Ranswijk, Jacob Johannes Sonneborn (mijn vader), kan vrijwel met zekerheid gezegd worden dat deze een zoon van Jakob is, al kan dit officieel niet bewezen worden.
Jakob heeft deze zoon niet op zijn naam kunnen krijgen. Immers, hij was officieel nog gehuwd met Adriaantje Brand en Paulina Maria was officieel nog gehuwd met Christiaan Cornelis Sonneborn wiens naam aldus op de geboorte akte als vader werd vermeld.
Paulina Maria en Christiaan Cornelis Sonneborn leefden immers al voor 1900, maar volgens het bevolkingsregister sinds 19 april 1907, dus zeker 17 maanden voor de geboorte van Jacob Johannes Sonneborn, niet meer samen.
Jacob Johannes Sonneborn heeft dit zijn hele leven als een last beschouwd, noemde zich ook altijd Wildschut en was er altijd zeer beslist in dat Jakob Wildschut zijn vader was.
Veel onderzoek zal nog verricht moeten worden naar de periode uit Jakobs leven, vanaf zijn geboorte tot aan zijn vertrek naar Heemstede?/Haarlem, waar ik nog weinig gegevens van heb.
Zeker is dat Jakob Wildschut een zeer strijdbaar man is geweest di e de armoede van het Anarchisme verkoos om de latere generaties een beter bestaan te bieden.
Ook van Paulina Maria van Ranswijk zijn een paar zaken nog niet duidelijk. Waarom trouwde zij bijvoorbeeld toen zij net 17 jaar was met de 41 jarige Adrianus Bosch?
Was er nog wat geld over van het familie-kapitaal uit de 18e eeuw? Of was dit kapitaal al verdwenen tijdens de recessie omstreeks de jaren 1800?

De oudst bekende voorvader van Paulina Maria van Ranswijk, Barnhardus van Ranswijk, liet in 1731 te Hasselt (Ov.) een kind dopen. Ook hier moet nog wat werk worden verricht.
De oudst bekende voorvader van Jakob Wildschut, Jan Wildschut, werd in 1642 te IJsselstein gedoopt.

April 1992
J. C.Sonneborn
 

 

BIOGRAFISCH:

Jakob Wildschut werd op zaterdag 23 september 1854 om half drie in de ochtend geboren te Schelluinen. Hij was een zoon van Geertrui de Rover, ongehuwd, van beroep dienstbode en wonende te Schelluinen. Bij het huwelijk van zijn ouders op 24 november 1854, werd hij erkend door zijn vader Jacob Wildschut. Jakob trouwde in 29-04-1876 met Adriaantje Brand, geboren in 1856 te Hardinxveld als dochter van Adriaan Brand en Maria Verwoerd. Zij vestigden zich in Giessendam. In de periode tussen 1888 en 1890 vestigde het gezin Wildschut-Brand zich te Heusden (Nd.Braband). Op 27 januari 1897 vertrok Jakob Wildschut alleen naar Haarlem, alwaar hij zich vestigde in de Ravesteeg no 16. Hij leefde toen samen met Hilleke Kornelia Bouman, volgens het bevolkings register. Hilleke Kornelia werd te Aalburg geboren op 8 jan. 1872. Op 23 nov. 1899 trok Hilleke Kornelia bij hem in, in de Ravesteeg. Hilleke Kornelia was op 23 nov. 1894 te ’s-Hertogenbosch gescheiden van Anthonie van Sprang. Hilleke Kornelia woonde bij Jakob in met vier kinderen t.w.: Jacoba Johanna van Sprang, geb. 1893 te Heemstede. Johanna Geertruida van Sprang, geb. 1895 te Heemstede. Cornelis Bouman, geb. 1897 te Haarlem en Johanna Cornelia Bouman, geb. 1899 te Haarlem. Hilleke Kornelia Bouman overleed op 14 febr. 1902 te Haarlem.

Jakob werd secretaris van de Sociaal Anarchistische Beweging " Vrijland ". Tevens richtte hij in 1907 de Harmonie-vereniging " Voorwaarts " op, als onderdeel van de Vrijlandse beweging, en gevestigd op de Raaks. Ook was hij lid van de Algemene Geheelonthouders Bond. Na eerst bij de Conrad te hebben gewerkt werd hij Koper-en Blikslager voor eigen rekening. Paulina Maria van Ranswijk werd in 1868 aan de Schalkwijkerweg BW1 no 23 te Haarlem geboren als dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk en Maria Katharina Wilhelmina Kuiper. Toen Paulina Maria 17 jaar was trouwde zij in 1885 te Haarlem met de 41 jarige handelaar in steenkolen (1885), Adrianus Bosch. Adrianus Bosch werd in 1843 te Haarlem geboren als zoon van Dirk Bosch, van beroep werkman (1843), en Johanna ter Burch. Het gezin Bosch-van Ranswijk woonde o.a. 1892 Leliestraat no 4, 1893 Wolstr. no 3, 1894 Wolstr. no 13. Paulina Maria woonde alleen in 1894 Wolstraat no 1. Adrianus Bosch overleed in 1894, 50 jaar oud. Paulina Maria trouwde voor de tweede maal in 1895 te Haarlem met Christiaan Cornelis Sonneborn, van beroep timmerman. Christiaan Cornelis werd in 1862 te Amsterdam geboren als zoon van Christiaan Cornelis Sonneborn, van beroep magazijnmeester en van Anna Catharina Jesse, beide wonende te Amsterdam (1895). Na 1895 is het gezin Sonneborn-van Ranswijk niet meer te vinden, tot dat Paulina Maria op 19 april 1907 uit Heemstede komt en met de beide kinderen uit haar eerste huwelijk intrekt bij Jakob Wildschut, van beroep koper-en blikslager, in de Noorder Schoolsteeg no 6. Waarschijnlijk konden zij elkaar al en hebben zij gewacht met samen- wonen tot Jakob Wildschut op 15 april 1907 naar de Noorder Schoolsteeg no 6 verhuisde). Op 6 okt. 1908 werd hun zoon Jacob Johannes geboren. Omdat beide nog getrouwd waren met een ander, kreeg Jacob Johannes de achternaam van de tweede echtgenoot van Paulina en kreeg dus officieel als naam, Jacob Johannes Sonneborn. In 1910 werd verhuisd naar de Zuiderschoolsteeg no 3. In 1913 werd Jakob weduwnaar van Adriaantje Brand, ook in 1913 kwam zijn moeder Geertrui de Rover uit Hoornaar en kwam bij hun wonen. In 1916 verhuisde het gezin naar de Lombardsteeg no 9 zw. Op 5 juni 1923 scheidde Paulina van Christiaan Cornelis Sonneborn. Op 4 febr. 1925 trouwde Jakob Wildschut met Paulina Maria van Ranswijk (was Jakob toen al ernstig ziek?). Jakob overleed op 12 januari 1926 in de Lombardsteeg no 9 zw. te Haarlem op 71 jarige leeftijd. Paulina verhuisde in 1927 naar de Korte Begijnenstraat. 24 (pand bestaat niet meer) en in 1932 naar de Oranjestr. 82 rd. (pand bestaat niet meer), alwaar zij in 1935, 67 jaar oud, overleed.   

Kinderen van Paulina en Adrianus:

1 Adrianus Wilhelmus Bosch [1.1.2.1.6.1], geboren op zaterdag 13 februari 1892 in Haarlem.

2 Adrianus Bosch, geboren op vrijdag 22 september 1893 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.2.

3 Paulina Maria (Paulien) Bosch, geboren op woensdag 21 november 1894 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.3.Kind van Paulina en Jakob:

4 Jacob Johannes Sonneborn, geboren op dinsdag 6 oktober 1908 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.4.

 

 

1.1.2.1.6.2 Adrianus Bosch is geboren op vrijdag 22 september 1893 in Haarlem, zoon van Adrianus Bosch en Paulina Maria van Ranswijk (zie 1.1.2.1.6). Adrianus is overleden op maandag 27 april 1970 in ’s Gravenhage, 76 jaar oud.

Adressen:

vanaf 1937   Stuyvesantstraat 165, ’s Gravenhage   

vanaf 1945   Plaats van Middendorp 9, Voorburg   

vanaf 1945   van Lansbergestraat 146, ’s Gravenhage   

Beroep:

Musicus (Mil. Kapel)   

BIOGRAFISCH:

Adrianus Bosch werd in 1893 te Haarlem geboren als zoon van Adrianus Bosch en Paulina Maria van Ranswijk.

Na eerst gewerkt te hebben als rijwielhersteller vertrok hij op 30 aug. 1913 naar de Oranjekazerne in s-Gravenhage. Hij werd daar stafmuzikant, later hoofdwachtmeester musicus en daarna sergeant majoor musicus.

Hij trouwde in 1916 te ‘s-Gravenhage met Jannetje de Vries.
Jannetje werd in 1893 te Amsterdam geboren.

Adrianus Bosch overleed in 1970 te ‘s-Gravenhage op 76 jarige leeftijd.
Jannetje de Vries woonde later in het Reinaldahuis te Haarlem, alwaar zij is overleden.
 

Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1916 in ’s Gravenhage met Jannetje (Jannie) de Vries, 23 jaar oud. Jannie is geboren op dinsdag 27 juni 1893 in Amsterdam.

Kinderen van Adrianus en Jannie:

1 Adrianus Bosch, geboren op vrijdag 3 september 1915 in ‘s-Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.6.2.1.

2 Gerrit Bosch, geboren op donderdag 19 augustus 1920 in ’s Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.6.2.2.

3 Wilhelmina Paulina Bosch, geboren op vrijdag 10 april 1925 in ’s Gravenhage. Volgt 1.1.2.1.6.2.3.

 

 

1.1.2.1.6.3 Paulina Maria (Paulien) Bosch is geboren op woensdag 21 november 1894 in Haarlem, dochter van Adrianus Bosch en Paulina Maria van Ranswijk (zie 1.1.2.1.6).

Notitie bij de geboorte van Paulien: Geb. Haarlem 21 nov. 1894
Op 22 nov. 1894 geeft Margaretha Mes geboren van den Bosch, vroedvrouw, 47 jr., won. Haarlem, de geboorte aan van Paulina Maria, geboren uit Paulina Maria van Ranswijk, zonder beroep, won. Wolstraat no 1 te Haarlem, sedert den één en twinstigste maart 1894 weduwe van Adrianus Bosch, op 21 nov. 1894 des namiddags ten half elf uren.
Getuigen:
Pak Verkes, gemeenteambtenaar, 36 jr., won. Haarlem.
Gerardus Johannes Kok, gemeenteambtenaar, 27 jr., won. Haarlem.
Bron: Burg. Stand Haarlem, geboorteregister 1894 aktenr. 1631.Paulien is overleden op zondag 28 september 1980 in Haarlem, 85 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Paulien: Ovl. Haarlem 28 sept. 1980
Bron: Persoonskaart Paulina Maria Bosch.

Adressen:

vanaf 1894   Wolstraat no 1, Haarlem   

vanaf 1980   Louis Pasteurstraat 9 (Boerhave-kliniek), Haarlem   

Paulien trouwde, 25 jaar oud, op maandag 28 juni 1920 in Haarlem met Pieter Boerée, 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Paulien en Pieter: Tr. Haarlem 28 juni 1920
Bron: Persoonskaart Pieter Boeree. Pieter is geboren op zaterdag 4 april 1891 in Haarlem, zoon van Jan Boerée en Maria Boeré.

Notitie bij de geboorte van Pieter: Geb. Haarlem 4 apr. 1891
Op 6 apr. 1891 geeft Jan Boerée, huisschilder, 30 jr., won. Korte Zijlstraat no 6 te Haarlem, de geboorte aan van zijn zoon Pieter, geboren uit zijne echtgenote Maria Boeré, zonder beroep, won. als voren, op 4 apr. 1891 des voormiddags ten half één uren.
Getuigen:
Jacobus Boeré, zonder beroep, 65 jr., won. Haarlem.
Stephanus Schreurs, koperslager, 24 jr., won. Haarlem.
Bron: Burg. Stand Haarlem Geboorteregister 1891, aktenr. 502.Pieter is overleden op donderdag 20 augustus 1964 in Haarlem, 73 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Pieter: Ovl. Haarlem 20 aug. 1964
Bron: Persoonskaart Pieter Boeree.

Adressen:

ten Katestraat no 25, Haarlem   

Dorreboomstraat 16, Haarlem   

vanaf 1891   Korte Zijlstraat no 6, Haarlem   

vanaf 1941   Dr. Schaepmanstraat 69, Haarlem   

Beroep:

Bankwerker   

Bevolkingsreg.:

BEVOLKINGSREGISTER 1900 - 1920
HAARLEM
BOEREE PIETER
BRON: GAH; BOEK ; BOEREE, FOL. 1084


NR. JAAR INSCHR. NAAM VOORNAMEN M/V GEZIN GEB.DATUM GEB.PL
1. Boeree Pieter M Hoofd 4 apr. 1891 Haarlem
2. Bosch Paulina Maria V Vrouw 21 nov. 1894 "
3. Boeree Paulina Maria V Dochter 12 jan. 1921 "
4. Boeree Petronella Maria V Dochter 28 juni 1922 "


NR. BURG. ST VERANDERINGEN KERK BEROEP HUIZING VESTIGING
1. H 28 jan. 1920 NH Voorslaander ten Katestraat 25 zie fol.
2. H " GeenNH Smid(o) zie D
3. O Geen
4. O Geen


NR. VORIGE WOONPL. VERTREK WAARHEEN VERTR. OVERLIJDEN AANMERKINGEN
1. 876 Ned.
2. "
3. "
4. "

BIOGRAFISCH:

Paulina Maria Bosch werd in 1894, in de Wolstraat no 1 te Haarlem, zes maanden na de dood van haar vader, geboren als dochter van Adrianus Bosch en Paulina Maria van Ranswijk.

Paulina trouwde in 1920 te Haarlem met Pieter Boerée.
Pieter werd in 1891 in de Korte Zijlstraat no 6 te Haarlem geboren als zoon van Jan Boerée, van beroep huisschilder, en van Maria Boeré.
Pieter was van beroep voorslaander, later bankwerker.
Het gezin Boerée-Bosch woonde o.a. ten Katestraat no 25, Dorreboomstraat 16, 1941: Dr. Schaepmanstraat 69, alles te Haarlem.

Pieter overleed in 1964 te Haarlem, 73 jaar oud.
Paulina woonde in 1980 Louis Pasteurstraat 9 (Boerhave-kliniek), alwaar zij op 85 jarige leeftijd overleed.   

Kinderen van Paulien en Pieter:

1 Paulina Maria (Lien) Boeree, geboren op woensdag 12 januari 1921 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.3.1.

2 Petronella Maria (Nelly) Boeree, geboren op woensdag 28 juni 1922 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.3.2.

  

 

1.1.2.1.6.4 Jacob Johannes Sonneborn (afb. 7, 7, 7, 8 en 8) is geboren op dinsdag 6 oktober 1908 in Haarlem, zoon van Jakob Wildschut en Paulina Maria van Ranswijk (zie 1.1.2.1.6). Jacob is overleden op donderdag 1 februari 1979 in Haarlem, 70 jaar oud.

Adressen:

vanaf 1908   Noorderschoolsteeg no 8, Haarlem   

vanaf 1929   Nachtagaalstraat 59, Haarlem   

vanaf 1937   Teding van Berkhoutstraat 78, Haarlem   

Beroep:

Loodgieter. Musicus (1936)   

BIOGRAFISCH:

  

Jacob Johannes Sonneborn was in 1908 in de Noorderschoolsteeg no 8 te Haarlem geboren als zoon van Jakob Wildschut en Paulina Maria van Ranswijk.
Zijn ouders leefden samen, maar waren beide nog gehuwd met een ander.
Jacob Johannes kreeg daarom de naam “Sonneborn” van de toenmalige officiele echtgenoot van zijn moeder.

In de lijn van zijn vader werd hij loodgieter.
Dat was hij nog toen hij op 9 januari 1929 met Jannetje Lucas trouwde.
Jannetje Lucas werd in 1909 te Haarlem geboren als dochter van Cornelis Gerardus Lucas en Antje Watzema.
Op 12 augustus 1929 verliet Jannetje hem echter uit hun huis in de Nachtagaalstraat 59 en ging inwonen op de Bakenessergracht 50 rd.
Daar werd op 9 november 1929 hun dochter Antje geboren.
Op 23 sept. 1930 werd te Haarlem hun scheiding uitgesproken.

Jacob Johannes ontmoette na de scheiding van Jannetje Lucas, Catharina Hendrika Willemse, met wie hij op
27 januari 1937 te Bloemendaal trouwde.

Catharina Hendrika was in 1906 te Haarlem geboren als dochter van Cornelis Hendrikus Willemse en Helena Eichhorn.

Het gezin Sonneborn-Willemse ging wonen in de Teding van Berkhoutstraat 78 te Haarlem.
Jacob Johannes volgde een muziekopleiding aan het Conservatorium, waarna hij vanaf 1936 van de muziek zijn beroep maakte.
In 1941 werd hun zoon Jacob Cornelis geboren.

In de Tweede wereldoorlog volgde hij een politieopleiding te Diepenveen, waarna hij bij de Haarlemse Politiekapel kwam te spelen.
Na de oorlog werd hij dirigent van verschillende Harmonieorkesten, o.a. te Zandvoort, Halfweg, Heemskerk, Haarlem en gaf muziekles aan priveleerlingen.
Nog later werd hij muziekleraar aan verschillende muziekscholen en aan scholen voor normaal dagonderwijs.
Jacob Johannes overleed op 1 februari 1979, 70 jaar oud.   

Jacob:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 januari 1929 in Haarlem met Jannetje Lucas, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 23 september 1930 in Haarlem. Jannetje is geboren op maandag 22 november 1909 in Haarlem, dochter van Cornelis Gerardus Lucas en Antje Watzema. Jannetje is overleden op woensdag 15 februari 1984 in Zeist, 74 jaar oud. Jannetje trouwde later op woensdag 19 augustus 1931 in Haarlem met Daniel Johannes Zitman (geb. 1905). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op donderdag 18 mei 1961 in Haarlem.

  

9 towillemse 10 1941handt. CatharinaHendrikaWillemse

(2) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 januari 1937 in Bloemendaal met Catharina Hendrika (To) Willemse (afb. 9, 9, 9 en 10), 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en To: Was tweede huwelijk van Jacob Johannes Sonneborn.
1e Huwelijk Haarlem 09-01-1929, gescheiden Haarlem 23-09-1930 met Jannetje Lucas geb. Haarlem 22-11-1909, ovl. Zeist 15-02-1984.
Kinderen:
Uit 1e huw.: Antje (Ans) Sonneborn geb. Haarlem 09-11-1929 To is geboren op zaterdag 14 juli 1906 in Haarlem, dochter van Cornelis Hendrikus Willemse en Helena Eichhorn. To is overleden op zondag 24 december 2000 om 14:00 in Haarlem, 94 jaar oud.

Beroep:

Dagdienstbode.   

Religie:

rk   

Kind van Jacob en Jannetje:

1 Antje (Ans) Sonneborn, geboren op zaterdag 9 november 1929 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.4.1.Kind van Jacob en To:

2 Jacob Cornelis (Jaap) Sonneborn, geboren op zondag 18 mei 1941 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.4.2.

 

1.1.2.1.6.2.1 Adrianus Bosch is geboren op vrijdag 3 september 1915 in ‘s-Gravenhage, zoon van Adrianus Bosch (zie 1.1.2.1.6.2) en Jannetje (Jannie) de Vries. Adrianus trouwde met I. Bakker.

1.1.2.1.6.2.2 Gerrit Bosch is geboren op donderdag 19 augustus 1920 in ’s Gravenhage, zoon van Adrianus Bosch (zie 1.1.2.1.6.2) en Jannetje (Jannie) de Vries. Gerrit trouwde met S. Loos.

1.1.2.1.6.2.3 Wilhelmina Paulina Bosch is geboren op vrijdag 10 april 1925 in ’s Gravenhage, dochter van Adrianus Bosch (zie 1.1.2.1.6.2) en Jannetje (Jannie) de Vries. Wilhelmina trouwde met P.D.H. (Piet) Kramer.

 

 

1.1.2.1.6.3.1 Paulina Maria (Lien) Boeree is geboren op woensdag 12 januari 1921 in Haarlem, dochter van Pieter Boerée en Paulina Maria (Paulien) Bosch (zie 1.1.2.1.6.3). Lien is overleden op woensdag 3 oktober 1979 in Haarlem, 58 jaar oud.

Beroep:

Loonadministratrice   

Lien trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 juli 1948 in Haarlem met Dirk Buur. Dirk is een zoon van Dirk Pieter Buur en Wilhelmina Bakker.

Adressen:

vanaf 1948   Dr. Schaepmanstraat 69, Haarlem (inwonend bij ouders van Lien)   

vanaf 1954   Dr. Schaepmanstraat 199, Haarlem   

Beroep:

Rijksambt. Min. van Fin.   

BIOGRAFISCH:

Paulina Maria Boerée (Lien) werd in 1921 te Haarlem geboren als dochter van Pieter Boerée en van Paulina Maria Bosch.

Lien trouwde in 1948 te Haarlem met Dirk Buur.
Dirk Buur werd in 1915 te Haarlem geboren als zoon van Dirk Pieter Buur (geb. 18 sept. 1888 te Opmeer) en van Wilhelmina Bakker (geb. 19 juli 1890 te Haarlem).

Lien werkte als hulploonadministratrice en Dirk was achtereenvolgens van beroep: kantoorbediende, kantoorbediende-ambtenaar, rijksambtenaar Min. van Fin., daarna zonder.
Het gezin Buur-Boerée ging in 1948 bij de ouders van Lien inwonen (bovenverdieping) in de Dr. Schaepman- straat 69 te Haarlem. In 1954 verhuisden zij naar de Dr. Schaepmanstraat 199.

Dirk Buur overleed in 1977 ruim 61 jaar oud.
Lien overleed in 1979 oud 58 jaar.   

 

1.1.2.1.6.3.2 Petronella Maria (Nelly) Boeree is geboren op woensdag 28 juni 1922 in Haarlem, dochter van Pieter Boerée en Paulina Maria (Paulien) Bosch (zie 1.1.2.1.6.3). Nelly is overleden op zondag 24 januari 1999 in Eindhoven(?), 76 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 28 januari 1999 in Heeze.

Beroep:

Musicus (trompetiste N.Ph.O)   

Nelly trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1950 met Wim Gaffel. Wim is overleden in 1979.

Beroep:

Musicus   

 

 

1.1.2.1.6.4.1 Antje (Ans) Sonneborn (afb. 11) is geboren op zaterdag 9 november 1929 in Haarlem, dochter van Jacob Johannes Sonneborn (zie 1.1.2.1.6.4) en Jannetje Lucas. Ans is overleden op maandag 16 september 2013 in Enspijk, 83 jaar oud. Ans trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 april 1951 in Haarlem met Johannes Weide, 37 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 18 januari 1914. Johannes is overleden in 1992 in Enspijk, 77 of 78 jaar oud.

Kind van Ans en Johannes:

1 Odette Weide, geboren op woensdag 12 oktober 1960 in Haarlem. Volgt 1.1.2.1.6.4.1.1.

 

 

1.1.2.1.6.4.2 Jacob Cornelis (Jaap) Sonneborn (afb. 12, 12, 12, 12, 12, 12 en 12) is geboren op zondag 18 mei 1941 in Haarlem, zoon van Jacob Johannes Sonneborn (zie 1.1.2.1.6.4) en Catharina Hendrika (To) Willemse.

Adressen:

vanaf 1941   Teding van Berkhoutstraat 78, Haarlem   

vanaf 1963   Staringstraat 24, Haarlem   

vanaf 1967   Tweede Vooruitgangstraat 35, Haarlem   

Beroep:

  Uitvoerder loodgieter; Geen(1980)   

BIOGRAFISCH:

Jacob Cornelis Sonneborn werd in 1941, in de Teding van Berkhoutstraat 78 te Haarlem, geboren, als zoon van Jacob Johannes Sonneborn en van Catharina Hendrika Willemse. Hij ging in 1960 in dienst bij het Korps Mariniers en werd voorjaar 1961 uitgezonden naar de Nederlandse Antillen (Aruba). Voorjaar 1962 werd hij van Aruba naar Nieuw Guinea (Irian Barat) gezonden om deel te nemen aan de strijd tegen de Indonesische Para´s. In september 1962 ging hij naar Holland en zwaaide af. Eind 1962 werd hij onderscheiden met het Nieuw Guinea Kruis met gesp (voor daadwerkelijk deelnemen aan acties). In september 1962 ontmoette hij Margriet Jacomijntje Evina van Ling. Hij trouwde in 1963 te Haarlem met Margriet Jacomijntje Evina van Ling. Margriet werd in 1943, in de 2e Vooruitgangstraat 3 te Haarlem, geboren, als dochter van Abraham van Ling en van Catharina Toepoel. Jacob was van beroep Uitvoerder/loodgieter. Margriet was van beroep kantoorbediende bij Johan Enschede en later ambtenaar huishoudelijke dienst bij de gemeente Haarlem. In 1980 werd Jacob ernstig ziek (hersenvliesontsteking) en werd in 1982 volledig afgekeurd. In 1969 werd hun dochter Angelique geboren en in 1975 hun zoon Remco. Het gezin Sonneborn-van Ling heeft gewoond: 1963 Staringstraat 24 te Haarlem, 1967 2e Vooruitgangstraat 35 te Haarlem, welk huis zij op 9 november 1998 hebben gekocht.   

Jaap trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19 december 1963 met Margriet Jacomijntje Evina van Ling (afb. 12), 20 jaar oud, nadat zij op woensdag 27 november 1963 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Margriet is geboren op zaterdag 30 januari 1943 in Haarlem, dochter van Abraham (Bram) van Ling en Catharina Toepoel.

Adres:

vanaf 1943   Tweede Vooruitgangstraat 3, Haarlem   

Beroep:

Ambtenaar gem. Haarlem   

Kinderen van Jaap en Margriet:

1 Angelique en Remco Sonneborn [1.1.2.1.6.4.2.1].

 

Odette Weide (afb. 13) is geboren op woensdag 12 oktober 1960 in Haarlem, dochter van Johannes Weide en Antje (Ans) Sonneborn (zie 1.1.2.1.6.4.1). Odette trouwde met Ruud Boudewijn.

Kinderen van Odette en Ruud:

 

 

Home

Startpagina